Skriftlig spørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:862 (2010-2011)
Innlevert: 09.02.2011
Sendt: 10.02.2011
Besvart: 18.02.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Kan statsråden redegjøre for hvor mange saker i barnevernet fordelt på landets fylker som ikke behandles innenfor de lovpålagte tidsfristene og hvor mange saker som henlegges i hvert fylke?

Begrunnelse

I Østlendingen 8. februar kan vi lese at man i en av fire barnevernssaker i Hedmark ikke overholdt tidsfristene for undersøkelse av saker. Dette er alvorlig for barna dette gjelder. Overskridelse av tidsfrister gjør at barna ikke får den hjelpen de trenger raskt nok. I tillegg ble om lag 60 % av de totalt 1462 sakene i barnevernet i Hedmark henlagt i fjor.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer hvert år offisiell statistikk på barnevernområdet. Denne statistikken inneholder opplysninger om undersøkelsessaker. De nyeste tallene som SSB har publisert er imidlertid fra 2009. Jeg regner med at stortingsrepresentanten er interessert i de nyeste tallene som foreligger. Jeg har derfor valgt å legge til grunn tall fra kommunenes halvårsrapportering til fylkesmennene, se tabell 1 nedenfor. Barneverntjenesten i kommunene rapporterer per 30.6 og 31.12 til fylkesmennene om situasjonen i kommunalt barnevern. Tabellen gir en oversikt over antall nye undersøkelser, avsluttede undersøkelser, antall og andel henleggelser og antall og andel fristoversittelser i 2010 fordelt på fylke.

Det ble i 2010 avsluttet over 34 500 undersøkelsessaker. Dette er en økning på om lag 8,5 prosent fra 2009. Av disse ble 52 prosent henlagt. I 2009 ble 51 prosent henlagt. Det er store variasjoner mellom kommuner, noe som også gjenspeiler seg på fylkesnivå. Størst henleggelsesprosent hadde Akershus med 58 prosent og Oslo med 57 prosent. Lavest henleggelsesprosent hadde Sogn og Fjordane med 36 prosent og Oppland og Nord-Trøndelag med henholdsvis 46 og 47 prosent.

En undersøkelse skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. I særlige tilfelle kan fristen være seks måneder. I løpet av 2010 brøt kommunene fristen i 6 100 undersøkelsessaker. Dette er over 10 prosent flere enn i 2009. Andelen fristoversittelser av antall avsluttede undersøkelser var 18 prosent i 2010. Dette er samme prosentandel som året før. Også når det gjelder fristoversittelser er det store variasjoner mellom fylkene. Størst andel fristoversittelser var det i Nordland med 38 prosent, mens Buskerud og Sør-Trøndelag kun hadde 6 prosent fristoversittelser i 2010.

Tabell 1 Undersøkelsessaker i barnevernet 2010

Antall nye Antall avsluttede Antall henlagte % andel henlagte Antall fristoversittelser % andel fristoversittelser

Akershus 3 652 3 410 1 968 58 % 984 29 %

Aust-Agder 954 836 441 53 % 64 8 %

Buskerud 2 213 2 160 1 137 53 % 119 6 %

Finnmark 890 779 414 53 % 176 23 %

Hedmark 1 553 1 379 687 50 % 261 19 %

Hordaland 3 283 3 172 1 712 54 % 640 20 %

Møre og Romsdal 1 651 1 547 778 50 % 456 29 %

Nordland 2 320 2 150 1 080 50 % 825 38 %

Nord-Trøndelag 1 145 1 078 506 47 % 239 22 %

Oppland 1 347 1 254 579 46 % 237 19 %

Oslo 3 991 3 893 2 217 57 % 411 11 %

Rogaland 3 013 2 979 1 405 47 % 380 13 %

Sogn og Fjordane 607 560 203 36 % 118 21 %

Sør-Trøndelag 1 803 1 695 869 51 % 103 6 %

Telemark 1 422 1 395 758 54 % 271 19 %

Troms 1 411 1 295 687 53 % 198 15 %

Vest-Agder 1 141 1 069 548 51 % 81 8 %

Vestfold 2 317 2 146 1 107 52 % 153 7 %

Østfold 1 950 1 839 972 53 % 384 21 %

Landet 36 663 34 636 18 068 52 % 6 100 18 %

Kilde: Kommunenes halvårsrapportering. Tall for andre halvår 2010 er foreløpig noe utfullstendige

Kommunenes halvårsrapportering til fylkesmennene inneholder også tall for mottatte og gjennomgåtte meldinger, henleggelser og fristoversittelser. Ifølge barnevernloven § 4-2 skal barneverntjenesten snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelse. Tabell 2 inneholder en oversikt over antallet mottatte meldinger, gjennomgåtte meldinger, antall og andel henleggelser og antall og andel fristoversittelser i 2010 fordelt på fylke.

Tabell 2 Meldinger til barnevernet 2010

Antall mottatte Antall gjennomgåtte Antall henlagte % andel henlagte Antall fristover-sittelser % andel fristover-sittelser

Akershus 4 684 4 648 1 033 22 % 132 3 %

Aust-Agder 1 072 1 073 120 11 % 25 2 %

Buskerud 2 721 2 705 490 18 % 18 1 %

Finnmark 1 056 1 029 157 15 % 84 8 %

Hedmark 1 792 1 792 229 13 % 74 4 %

Hordaland 4 386 4 248 951 22 % 121 3 %

Møre og Romsdal 1 879 1 880 222 12 % 114 6 %

Nordland 2 774 2 781 464 17 % 204 7 %

Nord-Trøndelag 1 375 1 378 232 17 % 40 3 %

Oppland 1 662 1 646 306 19 % 54 3 %

Oslo 4 942 4 898 907 19 % 48 1 %

Rogaland 3 736 3 769 735 20 % 132 4 %

Sogn og Fjordane 696 674 68 10 % 18 3 %

Sør-Trøndelag 2 151 2 153 343 16 % 10 0 %

Telemark 1 811 1 745 319 18 % 8 0 %

Troms 1 713 1 721 316 18 % 49 3 %

Vest-Agder 1 593 1 594 464 29 % 20 1 %

Vestfold 2 984 2 924 573 20 % 30 1 %

Østfold 2 612 2 610 621 24 % 130 5 %

Landet 45 639 45 268 8 550 19 % 1 311 3 %

Kilde: Kommunenes halvårsrapportering. Tall for andre halvår 2010 er foreløpig noe utfullstendige

Det ble i 2010 gjennomgått over 45 600 meldinger. Dette er en økning på nesten 10 prosent fra 2009. Av de gjennomgåtte meldingene i 2010 ble kun 19 prosent henlagt. I 2009 ble nesten 18 prosent henlagt. Det er noe variasjon mellom kommuner, noe som også gjenspeiler seg på fylkesnivå. Størst henleggelsesprosent hadde Vest-Agder med 29 prosent og Østfold med 24 prosent. Lavest henleggelsesprosent hadde Sogn og Fjordane med 10 prosent og Aust-Agder med 11 prosent.

I løpet av 2010 brøt kommunene fristen på en uke på 1 311 meldinger. Dette utgjør 3 prosent av det totale antallet gjennomgåtte meldinger, noe som er samme prosentandel som året før. Det er litt variasjon når det gjelder fristoversittelser mellom fylkene. Størst andel fristoversittelser var det i Finnmark med 8 prosent og Nordland med 7 prosent, mens Sør-Trøndelag og Telemark hadde mindre enn 1 prosent fristoversittelser i 2010.

Tallet på barn og unge som mottar hjelp fra barnevernet har økt hvert år det siste tiåret. Antallet nye undersøkelsessaker og tallet på nye barn som kommer inn i barnevernet øker for hvert år (SSB). I 2009 mottok 46 500 barn og unge hjelp fra barnevernet. Den største veksten har vært i antall nye meldinger og undersøkelsessaker. Undersøkelsessakene har økt med 60 prosent fra 2002 til 2009. Samtidig har antall ansatte økt med kun 23 prosent. Denne store økningen i meldinger og undersøkelser krever omfattende administrativt arbeid og vil gå på bekostning av kvaliteten i barnevernet hvis det ikke avsettes tilstrekkelig ressurser til å håndtere denne økningen. I statsbudsjettet for 2011 er det derfor satt av 240 mill. kroner til en øremerket styrking av det kommunale barnevernet. Målsettingen med satsingen er å styrke barneverntjenester i de mest utsatte kommunene. Jeg mener at denne satsingen vil være et viktig bidrag i innsatsen mot sviktområdene i den kommunale barneverntjenesten.

Jeg vil også kommentere virksomheten ved fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Disse behandler blant annet saker om omsorgsovertagelse og har frister for saksbehandlingen gitt i barnevernloven kapittel 7 og i sosialtjenesteloven § 6-4. Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker skal ifølge barnevernloven § 7-14 avholde forhandlingsmøte snarest, og hvis mulig innen fire uker etter at fylkesnemnda mottok saken. Etter barnevernloven § 7-22, skal akuttvedtak snarest, og om mulig innen 48 timer etter at fylkesnemnda har mottatt saken, godkjennes av nemndsleder, og etter barnevernloven § 7-23, skal vedtak i klage på akuttvedtak foreligge innen en uke etter at fylkesnemnda mottok saken.

Riksrevisjonen foretok høsten 2008 en egen undersøkelse av saksbehandlingstiden i fylkesnemndene. Riksrevisjonen har i dokument 1 (2010 – 2011) varslet at videre oppfølging av saksbehandlingstiden i fylkesnemndene skal rapporteres særskilt.

Fylkesnemndene har hatt svært kraftig vekst i saker til behandling over flere år, og det har bygd seg opp restanser i perioden som følge av dette. Jeg har derfor iverksatt flere tiltak for å øke saksbehandlingskapasiteten og bedre ressursutnyttelsen i fylkesnemndene.

Saksbehandlingskapasiteten, målt som antall nemndledere i nemndene, er økt med 32 prosent fra 2006 til 2010. Dette har blitt mulig gjennom kostnadsreduserende tiltak og omprioriteringer av midler på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett. Jeg har også gjennomført en omorganisering av fylkesnemndene som skal sikre bedre styring av nemndene. Jeg mener omorganiseringen var nødvendig og at den på sikt vil gi kvalitative og kvantitative gevinster. I tillegg er bevilgningen til fylkesnemndene økt med 10 mill. kroner i statsbudsjettet for inneværende år.