Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:872 (2010-2011)
Innlevert: 10.02.2011
Sendt: 11.02.2011
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 18.02.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hvordan ser statsråden på kommende beitesesong når det gjelder rovviltskader i Hedmark fylke?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Beliggenhet, natur- og samfunnsforholdene tilsier at det i Hedmark ikke finnes rovdyrfrie områder eller områder uten konflikter. Gjennom målrettede forebyggende og konfliktdempende tiltak, uttak av rovvilt gjennom lisensfelling, kvotejakt og skadefelling er det vårt felles mål å begrense ulempene for husdyr- og tamreinnæringa samtidig som virkemiddelbruken ikke skal forhindre at bestandsmålene for rovdyr nås.

Tap av husdyr til rovvilt i Hedmark har de siste årene vært betydelige. På grunn av dette har Miljøverndepartementet i løpet av de siste 5 årene nesten doblet bevilgningene til forebyggende og konfliktdempende tiltak i regionen til dagens nivå på 17. mill.kr. (2009 og 2010). Fylkesmannen i Hedmark har som myndighet ansvar for å kontrollere at statlige midler brukes i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger, at fastsatte mål og resultatkrav oppnås og at statlige midler benyttes effektivt.

På bakgrunn av dette omfattende arbeidet som gjøres for at de forebyggende tiltakene blir så presise som mulig, mener jeg det er god grunn til å tro at effektiviteten av tiltakene øker i takt med den økte erfaringen fylket og den enkelte sauebonde/reineier opparbeider seg fra år til år.