Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:876 (2010-2011)
Innlevert: 10.02.2011
Sendt: 11.02.2011
Besvart: 18.02.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil nærings- og handelsministeren vurdere å fjerne eventuelt regulere taket på nettolønnsordningen for norske sjøfolk på norske skip i tråd med lønns- og prisveksten for at denne igjen skal fungere etter intensjonen?

Begrunnelse

Skatterefusjonsordningen og senere nettolønnsordningen for norske sjøfolk på norske skip ble innført etter mange år med manglende rekruttering til maritime yrker og etter at mange norske sjøfolk hadde sett seg nødt til å gå over i annet arbeid. Manglende rekruttering medførte også at norske maritime kompetansemiljøer ble svekket.
Etter at ordningen ble innført har denne fungert svært bra, norske sjøfolk er igjen blitt konkurransedyktige internasjonalt og rekrutteringen er betydelig bedret noe som har hatt stor betydning for hele den maritime næringsklyngen. En svakhet med ordningen er at taket på ordningen nå har stått stille gjennom flere år noe som medfører at den ikke lenger fungerer optimalt.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Etter at den totale bevilgningen til nettolønnsordningen over statsbudsjettet hadde vist en meget sterk vekst, ble det i 2008 innført et tak på 198 000 kr per refusjonsberettiget sjømann for maksimum utbetaling av refusjon for skatt, arbeidsgiver- og trygdeavgift. Taket, som for 2011 tilsvarer en brutto årslønn på om lag 528 000 kr, ble innført både ut ifra budsjetthensyn og for å gi ordningen langsiktig stabilitet.

Bevilgningen til tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk, herunder nettolønnsordningen, er den største enkeltposten på Nærings- og handels- departementets budsjett. En vurdering av ordningens omfang inngår i departementets arbeid med statsbudsjettet, der også hensynet til den samlede budsjettbalansen skal ivaretas.