Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:879 (2010-2011)
Innlevert: 10.02.2011
Sendt: 11.02.2011
Besvart: 18.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I delrapporten ”Nasjonal Transportplan 2014-2023 Utredningsfasen – Revisjon av målstruktur” er hovedmål 3 å begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet. Samtidig vet vi at eksport av fersk fisk til Europa er helt avhengig av veitransport.
Hvordan vil statsråden vekte Norges interesser av økt fiskeeksport opp imot målsettingene om reduserte CO2-utslipp?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Representanten Sortevik tar opp et sentralt dilemma i klima- og transportpolitikken: Hvordan når vi klimamålene samtidig som vi opprettholder målsettinger om næringsutvikling og økonomisk vekst? Generelt mener Regjeringen at klimautslippene fra godstransport kan reduseres ved at mer gods går på sjø og jernbane, ved at transportene effektiviseres og ved at transportørene tar i bruk materiell med lavere utslipp. Transportpriser som reflekterer de miljøulempene transport påfører samfunnet er også viktig. Transport av fisk har krav til fleksibilitet, forutsigbarhet og tidsbruk som har vist seg vanskelig å imøtekomme på sjø og jernbane. For fisketransporter blir det dermed enda viktigere at transportørene har incentiv og kunnskap til å organisere og gjennomføre transportene på en mest mulig effektiv måte, slik at utslippene av klimagasser blir lavest mulig.