Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:881 (2010-2011)
Innlevert: 10.02.2011
Sendt: 11.02.2011
Besvart: 18.02.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hvilke rutiner er det for bidragsmottakere med hensyn til plikt til å informere om endrede inntektsforhold som kan ha betydning for bidragets størrelse?

Begrunnelse

Iht. dagens lovverk fastsettes bidraget i forhold til inntekt til mor og far, samt samvær med barnet.
Det er hevdet overfor meg at det i praksis er slik at dersom mor er bidragsmottaker, og hun går mye opp i inntekt har hun ingen plikt til å si ifra til NAV om at hun faktisk ikke skulle hatt det bidraget som er fastsatt tidligere.
Far må eventuelt sjekke ligning i etterkant for å få endret bidraget. I verste fall betyr det at en mor kan ha fått ny jobb og ny lønn i januar uten å fortelle dette verken til far eller NAV og han får derfor ikke endret bidraget før ligningen er offentliggjort året etter.
Om opplysningene stemmer fremstår det som underlig at det ikke er en plikt til umiddelbart å informere om forandringen i inntekt.
Dette fremstår også underlig da man i andre sammenhenger må melde fra dersom man får en utbetalt en stønad som åpenbart er for stor.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Barnebidrag tilhører det privatrettslige området, og innebærer at barnebidrag kan avtales og betales uten at det offentlige blir involvert. Dersom partene ikke blir enige, kan de be det offentlige ved Arbeids- og velferdsetaten (NAV) fastsette barnebidraget. Som følge av at barnebidraget er privatrettslig, kan endring av et offentlig fastsatt barnebidrag bare skje etter søknad fra en av partene, eller når Arbeids- og velferdsetaten (NAV) unntaksvis har hjemmel til å ta opp saken av eget tiltak. NAV har ikke adgang å holde sakene under observasjon eller til å underrette partene om eventuelle endringer i partenes inntektsforhold m.m. som kan gi grunnlag for endring av bidragets størrelse. Foreldrene må således følge opp saken sin selv, og bidra til å gi den andre forelderen eller NAV opplysninger om endringer som kan være av betydning for utmålingen av barnebidraget.

Mens den private avtaleretten begrenser handlingsrommet for det offentlige, har det offentlige på det offentligrettslige området kompetanse til å regulere vilkår og satser, uten at det enkelte individ blir involvert. Dette er bakgrunnen for at det offentlige ved innvilgelse av stønader, herunder bidragsforskott, kan pålegge den enkelte stønadsmottaker plikt til å melde fra om endringer som har betydning for stønadsutbetalingen.