Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:885 (2010-2011)
Innlevert: 11.02.2011
Sendt: 11.02.2011
Besvart: 21.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I delrapporten ”Nasjonal Transportplan 2014-2023 Utredningsfasen – Revisjon av målstruktur” går etappemål S1 ut på å redusere antall drepte eller hardt skadde i veitrafikken med minst en tredjedel innen 2020. Samtidig har Sverige redusert antall dødsulykker med 42,7 % fra 2007 til 2010.
Hvor mye forventes antall drepte å bli redusert med innen 2020 utelukkende på grunn av at nye biler er tryggere enn gamle biler, dersom man ikke gjør noe med infrastrukturen?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Generelt har nye biler vesentlig mer innebygd passiv sikkerhet enn eldre biler. Etter hvert som eldre biler skiftes ut med nye, vil en stadig større andel av kjøretøyparken ha elektronisk stabilitetskontroll (ESC), kollisjonsputer, bilbeltepåminnere, 4 eller 5 stjerner på EuroNCAP sine kollisjonstester (innebygd passiv sikkerhet), forbedret nakkeslengbeskyttelse og trafikktilpasset cruisekontroll (ACC). I tillegg arbeides det med sikte på at automatisk ulykkesvarsling (eCall) skal gjøres obligatorisk i alle nye biler som selges innenfor EU/EØS-området fra og med 2014. Alt dette er teknologi med en dokumentert positiv trafikksikkerhetsvirkning.

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har gjort en trendframskriving av forventet andel av trafikkarbeidet utført av biler med ulike typer sikkerhetsutstyr i 2020, med antatt situasjon i 2010 som utgangspunkt.

Med visse forutsetninger om utviklingen frem mot år 2020 vil dette gi om lag 90 færre drepte og hardt skadde i år 2020 sammenliknet med en situasjon der bilparken var som i 2010. Det gir en prosentvis reduksjon i antall drepte og hardt skadde på om lag 13 prosent. Dersom vi ser isolert på antall drepte, kan det forventes en reduksjon på om lag 15 prosent. De største bidragene oppnås som følge av økt utbredelse av biler med elektronisk stabilitetskontroll (ESC), kollisjonsputer, bilbeltevarslere og 4 eller 5 EuroNCAP stjerner.