Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:890 (2010-2011)
Innlevert: 11.02.2011
Sendt: 14.02.2011
Besvart: 25.02.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Veteraner etter utenlandsoppdrag møter ofte en rekke utfordringer etter at de har kommet hjem fra utenlandsoppdrag. Enkelte opplever regelverk og bestemmelser som vanskelige å forholde seg til. Dette medfører behov for juridisk bistand, oppfølging og eventuell erstatning, relatert til skader de har blitt påført under utenlandsopphold.
Hvilke kriterier ligger til grunn for å vurdere hvem som har rett til juridisk bistand, i hvilket omfang den enkelte har krav på bistand, og hvorledes denne praksis utøves?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Veteraner kan når som helst ta kontakt med Forsvaret for råd eller veiledning, og det jobbes kontinuerlig med å styrke kvaliteten på dette tilbudet.

Hvilken rett som gjelder til juridisk bistand er avhengig av sak. I saker etter yrkesskadeforsikringsloven og saker etter det objektive ansvaret i forsvars-personelloven, vil rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand frem til en eventuell stevning kunne kreves dekket. Begge disse ordningene administreres av Statens pensjonskasse. Dekning av utgiftene vil som hovedregel bare kunne skje der vilkårene for erstatningsansvar er oppfylt. I kompliserte saker og tvilstilfeller, kan utgifter til juridisk bistand etter en konkret vurdering likevel ytes, selv om erstatningsansvar ikke foreligger,

Av forskriften til den særskilte kompensasjonsordningen, følger det at rimelige og nødvendige utgifter til utarbeidelse av spesialisterklæring og utgifter til juridisk bistand, dekkes i den utstrekning skadelidte kan dokumentere psykisk belastningsskade og tjeneste i en internasjonal operasjon. Her er det ikke krav om at vilkårene for erstatningsansvar er oppfylt

I saker der Forsvarsdepartementet er part, har departementet som praksis at motpartens rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand dekkes frem til en eventuell stevning. Ved en rettslig prosess vil omkostningsspørsmålet reguleres av gjeldende regelverk for tvistesaker.

Dersom nærmere vilkår er oppfylt kan personellet også ha krav på fri rettshjelp etter den ordinære rettshjelpsordningen i staten. Fri rettshjelp er imidlertid i hovedsak advokatbistand som er subsidiert av staten, med formål å hindre rettstap som følge av dårlig økonomi.