Skriftlig spørsmål fra Henning Warloe (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:909 (2010-2011)
Innlevert: 15.02.2011
Sendt: 16.02.2011
Besvart: 23.02.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Kan statsråden gjøre rede for hvor store statlige midler som har tilfalt kulturbygg i Bergen de siste 10 årene, sammenlignet med Oslo (inkludert Statsbygg-prosjekter), Stavanger og Kristiansand?

Begrunnelse

Det arbeides for tiden med planer for en rekke nye kulturbygg i Bergen. Dette gjelder både nybygg samt ombygging/renovering. På denne bakgrunn har 10 av de største kulturinstitusjonene gått sammen i selskapet Kultur Vest AS, som har påtatt seg å koordinere planer og utredninger for flere bygg. Det foreligger nå en anbefalt prioritering av aktuelle prosjekter. Fra flere hold hevdes det "at det er Bergens tur nå", og at byen de siste årene har mottatt svært lave tildelinger av investeringsmidler til kulturbygg. Det vises i denne sammenheng til store prosjekter som er realisert eller under bygging i hhv. Oslo, Stavanger og Kristiansand. For Oslos vedkommende er det også som kjent flere prosjekter som er finansiert innenfor Administrasjonsdepartementets budsjett og via Statsbygg.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Følgende tilskudd og bevilgninger i millioner kroner er gitt til kulturbygg i Bergen, Oslo, Stavanger og Kristiansand i perioden 2002 til 2011:

By Tilskudd fra Kulturdepartementets kapittel 320 post 73 Nasjonale kulturbygg Tilskudd fra spillemidler som forvaltes av Kulturdepartementet Sum

Bergen 44,5 25,7 70,2

Oslo 43,3 34,1 77,4

Stavanger 98,0 18,8 116,8

Kristiansand 155,0 155,0

Bevilgningene over kapittel 320 post 73 til Stavanger og Kristiansand gjelder prosjektene Nytt konserthus i Stavanger og Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet. De største prosjektene i Bergen gjelder Den Nationale Scene, Kunstmuseene i Bergen (Lysverkbygningen) og Statsarkivet i Bergen.

I tillegg er det over Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementets budsjett bevilget til sammen 4 964 millioner kroner til følgende prosjekter: Statsarkivet i Bergen, Den Norske Opera & Ballett, Riksarkivet, Nobels Fredssenter og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

En oversikt over hvilke kulturbygg i de fire byene som har fått tilskudd eller bevilgninger de siste 10 årene er vedlagt.

Vedlegg til svar:

www.stortinget.no/dok15-201011-909-vedlegg