Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:910 (2010-2011)
Innlevert: 15.02.2011
Sendt: 16.02.2011
Besvart: 22.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ifølge opplysninger fremkommet via NRK Hordaland har Statens Veivesen (SSV) alt før jul 2010 rapportert til Vegdirektoratet om bekymringsfull vedlikeholdsituasjon i de 42 veitunneler på E16 mellom Bergen og Voss. SVV varsler om et behov for opprustning på ca. 30 gg. årets vedlikeholdsbudsjett på 200 mill.kr. og at vedlikeholdsetterslepet vil kunne føre til økt veistenging. Det trengs økt ressursbruk i neste NTP men også i 2011 og 2012.
Hvordan vil statsråden sørge for økt tunnelsikkerhet på E16 Bergen - Voss?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen er i gang med en total gjennomgang av hele vegnettet for å analysere vedlike- holdsetterslepet (forfallet). For tunnelene skal det lages en oversikt over det totale kostnads- behovet i årene som kommer. Dette gjelder så vel etterslep/forfall og nødvendig utskiftings- behov som behov for oppgradering i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften. I tillegg vurderes behovet for nødvendig drift og vedlikehold. Videre skal eventuelt behov for å utvide tunnelene i høyde og bredde inngå i analysene.

Resultatet av analysene vil ligge til grunn for arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023.

I påvente av dette arbeidet, blir sikkerheten ivaretatt på vanlig måte i tunnelene på strekningen Bergen – Voss. Dersom det oppdages kritiske feil, vil disse bli rettet av Statens vegvesen innen kort tid.