Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:922 (2010-2011)
Innlevert: 17.02.2011
Sendt: 18.02.2011
Besvart: 28.02.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Hva er grunnen til at den omsøkte traseendring ikke gis tilslutning, da bl.a. kostnadene med endringen tilbys delt av berørt grunneier?

Begrunnelse

I lengre tid har det pågått en kamp av berørt grunneier i Øvsteberget i Volda kommune for å unngå å få nettraseen Fardal-Ørskog gjennom tunet på gården.
En slik mindre tilpassning av traseen innenfor de omsøkte alternativa skulle ikke utløse noen tidspille som skulle forhindre fremdriften av den viktige kraftledningen. Ei heller skulle kostnadaspektet for dette viktige samfunnsprosjektet bli ramma vesentlig ved en slik mindre traseendring.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Gjennom Statnetts søknadsprosess og NVEs konsesjonsbehandling har traséen for en ny 420 kV kraftledning gjennom Volda kommune blitt justert ved passering av Øvsteberget i Høydalen.

I forbindelsen med klagebehandlingen har Olje- og energidepartementet mottatt innspill om en traséendring i det samme området. Departementet har forelagt dette traséendringsforslaget for NVE til gjennomgang. Departementet viser til at den foreslåtte endringen vil kreve en konsesjonssøknad fra Statnett. Endringen er betydelig større enn de traséjusteringer som kan gjøres i forbindelse med detaljprosjektering av en vedtatt kraftledning. En endring som foreslått ville kreve at både eventuelle landskapsvirkninger og virkninger for biologisk mangfold utredes og vurderes nærmere og eventuelt følges opp med egen søknad.

For å sikre den nødvendige fremdriften i arbeidet med denne viktige kraftledningen, er det besluttet at det i løpet av vinteren skal fattes delvedtak for strekningen fra Haugen i Ørsta gjennom Volda og Eid til sørsiden av Hundvikfjorden i Bremanger. Det er derfor ikke aktuelt med nye søknader på denne strekningen av kraftledningstraséen. Det er derimot fortsatt anledning til å vurdere tilpasninger innenfor de traséalternativene som allerede er omsøkt.