Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:931 (2010-2011)
Innlevert: 18.02.2011
Sendt: 21.02.2011
Besvart: 01.03.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det er nå stor usikkerhet knyttet til gavefradragsordningen. I begrunnelsen nedenfor fremkommer en rekke eksempler på dette og som jeg håper finansministeren kan klargjøre for organisasjons-Norge. I tillegg er det viktig at definisjonen "nasjonalt omfang" ikke blir strammere enn det som er helt nødvendig.
På hvilken måte vil statsråden sikre at ordningen blir så enkel, ubyråkratisk og organisasjonsvennlig som mulig, jf. også statsråden positive innstilling uttrykt i spontanspørretimen onsdag 9. februar i år?

Begrunnelse

Nedenfor følger spørsmål som svært mange organisasjoner nå lurer på og som det hersker betydelig forvirring rundt. Jeg legger også til grunn at skattedirektoratets har forlatt sin opprinnelige posisjon om at gaver gitt i 2011 før ny godkjenning er gitt, ikke skulle gi rett til skattefradrag. Håvard Fidjeland, Økonomileder, Norsk Luthersk Misjonssamband:

1: Kommer det brev til oss om at vi må registrere oss på ny, eller er dette noe vi må gjøre uoppfordret? Dersom alle må søke på ny er det rart dersom noen organisasjoner får brev, mens andre ikke får.
2: Eller er det slik at de organisasjonene som etter skattemyndighetene sin vurdering "uten tvil" er landsomfattende - ikke får brev om ny søknadsprosess - og da heller ikke trenger å registrere seg på nytt. I tilfelle ville det vært fint med en skriftlig melding om det i lys av forvirringen som har oppstått angående saken.
Arvid Ludvigsen, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn:
1. Hvorfor kan ikke de offentlige etater tildele alminnelig informasjon seg imellom, når vi har avgitt til en, jfr. våre årlige søknader til fylkesmannen i Vestfold om offentlig tilskudd.
2. I forbindelse med mva. -kompensasjon er det blitt krav om at sentralledd og alle lokalledd skal være registrert i enhets og frivillighetsregisteret for å kunne nyte godt av ordningen med mva. -kompensasjon.
Vi fikk registrert de fleste av våre menigheter i 2010, og det var en del arbeid med det. Bl.a. vedtekter må sendes inn.
Når det nå er behov for å se inn i vedtektene trudde jeg det skulle være enkelt for en statlig etat å få innsyn i Brønnøysundregisteret.
a) er det virkelig ikke slik?
b) er det virkelig slik at en statlig etat må betale for å innhente informasjon fra Brønnøysund? De skulle da kunne ha fri adgang digitalt?
c) Skal informasjonen i Brønnøysundregistrene ha noen hensikt overfor det offentlige?
3. Hvordan kan staten ta i bruk de rasjonaliseringer som er tilgjengelig? Nå virker det som at vi som driftere av frivillige organisasjoner blir unødig plaget – i stedet for at systemer som er bygd opp kan brukes.
4. Hvorfor gir ikke Skattedirektoratet oss presis informasjon om hva de skal ha dokumentert i stedet for å se hva de får og så be om mer?
5. Skatteloven § 6-50 lister opp hvem som kan få skattefrie gaver. For vår del er pkt c interessant:
c. religiøs eller annen livssynsrettet virksomhet,
Det sies ikke noe om misjon. Hvordan kan da en saksbehandler få instruks for sitt arbeid som går ut over de krav § 6-50 selv gir.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Med virkning fra inntektsåret 2010 ble virkeområdet for gavefradragsordningen i skatteloven § 6-50 utvidet slik at også gaver til organisasjoner med sete i EØS-området kan gi fradragsrett for giver. Av administrative grunner ble det samtidig med utvidelsen foretatt en innstramming ved at særregelen for mindre tros- og livssynssamfunn i skatteloven § 6-50 ble opphevet. Innstrammingen trådte i kraft fra og med inntektsåret 2011.

Ett av vilkårene i skatteloven § 6-50 er at sammenslutningen må ha nasjonalt omfang 1. januar i det år gaven gis. Mindre tros- og livssynssamfunn som ikke oppfylte kravet om nasjonalt omfang, kunne tidligere (før 2011) godkjennes under gavefradragsordningen dersom de mottok offentlig støtte etter nasjonale støtteregler, og var tilknyttet en registreringsenhet hvor mottatte gaver ble registrert. Oppheving av denne særordningen fra inntektsåret 2011 innebærer at kravet om nasjonalt omfang nå gjelder for alle organisasjoner under ordningen (herunder tros- og livssynssamfunn), med unntak bare for stiftelser, der kravet om nasjonalt omfang ikke gir noen mening, men som derimot må motta offentlig støtte det året gaven ytes. Ved vurderingen av vilkåret nasjonalt omfang for tros- og livssynssamfunn, vil de samme prinsipper legges til grunn som gjelder ved vurdering av organisasjoner med andre typer godkjente formål.

Ordningen er i alminnelighet bygget opp slik at for å kunne motta gaver med fradragsrett må den enkelte organisasjon forhåndsgodkjennes av skatteetaten. Det er skattekontorene som avgjør om organisasjonene oppfyller vilkårene på grunnlag av opplysninger som organisasjonene selv gir. Organisasjoner som oppfyller vilkårene i skatteloven § 6-50, settes opp på en liste over godkjente organisasjoner som Skattedirektoratet administrerer. Denne listen er publisert på skatteetatens nettside.

Ved innføringen av gavefradragsordningen i 2000 var det en forutsetning at ordningen skulle være mest mulig enkel å administrere for ligningsmyndighetene. Derfor er ordningen basert på forhåndsgodkjenning av den enkelte organisasjon, og krav til organisasjonene om innsending av nødvendige opplysninger og dokumentasjon som viser at vilkårene etter skatteloven § 6-50 er oppfylt.

Oppheving av særordningen i skatteloven § 6-50 annet ledd tredje punktum fra inntektsåret 2011 innebærer at lovgrunnlaget for tidligere godkjenning av mindre tros- og livssynssamfunn er bortfalt. På denne bakgrunn skal tros- og livssynssamfunn i denne kategorien i utgangspunktet tas bort fra listen over godkjente organisasjoner. Før 2011 har det vært to alternative grunnlag for å godkjenne tros- og livssynssamfunn, og det har ikke vært nødvendig å skille mellom tros- og livssynssamfunn med nasjonalt omfang og andre, mindre tros- og livssynssamfunn. Lovendringen som gjelder fra 2011 og framover har imidlertid medført et slikt behov. Dette er bakgrunnen for at Skattedirektoratet har sendt ut brev til samtlige tros- og livssynssamfunn. Andre godkjente gavemottakere enn tros- og livssynssamfunn er ikke berørt av dette, og har derfor ikke mottatt brev. De som ikke har mottatt forespørsel fra skatteetaten, må heller ikke sende inn nye opplysninger.

Jeg har blitt kjent med at Skattedirektoratet har uttalt at samtlige tros- og livssynssamfunn må søke på nytt, og at tros- og livssynssamfunn må bli godkjent på nytt for at gaver skal gi fradragsrett for giver fra 2011 og framover. Lovendringen innebærer at Skattedirektoratet må innhente tilleggsopplysninger for å kunne avgjøre hvilke av organisasjonene som fortsatt kvalifiserer til fradragsberettiget støtte. Det dreier seg derfor ikke om en formell søknadsprosedyre, men å innhente opplysninger som er nødvendig i forhold til lovendringen.

I tråd med mitt svar i spørretimen 9. februar i år, vil det bli lagt opp til en rask avklaring av hvorvidt organisasjonen er godkjent eller ikke. I realiteten innebærer skatteetatens oppfølging av lovendringen en midlertidig suspensjon fra listen for godkjente tros- og livssynssamfunn inntil det er blitt klarlagt hvilke tros- og livssynssamfunn som ikke lenger oppfyller vilkårene. For dette formålet er det behov for at tros- og livssynssamfunnene sender inn faktaopplysninger som kan bekrefte fortsatt listeoppføring fra og med 2011. I så fall vil suspensjonen opphøre, og tros- og livssynssamfunnene vil få underretning om dette. Tros- og livssynssamfunn som ikke lenger oppfyller vilkårene for godkjenning, vil bli underrettet om at de blir tatt bort fra listen.

I den midlertidige suspensjonsperioden vil det være usikkert om det aktuelle tros- og livssynssamfunnet oppfyller vilkårene for fradragsrett. Når suspensjonen endelig opphører, vil det gis fradrag for gaver i hele 2011 med tilbakevirkende kraft. For tros- og livssynssamfunn som på grunn av lovendringen ikke lenger oppfyller vilkårene etter skatteloven § 6-50, vil ikke gaver som gis i 2011 være fradragsberettigede.

Når det gjelder de konkrete spørsmålene fra Håvard Fidjeland og Arvid Ludvigsen i henholdsvis Norsk Luthersk Misjonssamband og Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, vil jeg bemerke følgende:

Til spørsmål 1 og 2 fra Håvard Fidjeland vises det til mine uttalelser ovenfor.

Til spørsmål 1, 2 og 3 fra Arvid Ludvigsen:

Jeg viser til det jeg tidligere har sagt om at det ved innføringen av gavefradragsordningen i 2000 var en klar forutsetning om at gavefradragsordningen skulle være mest mulig enkel å administrere for ligningsmyndighetene, jf. Ot.prp. nr. 1 (1999-2000) kapittel 2. Det følger av dette at ordningen er basert på forhåndsgodkjenning av den enkelte organisasjon, og krav til organisasjonene om innsending av nødvendige opplysninger og dokumentasjon som viser at vilkårene etter skatteloven § 6-50 er oppfylt. I tillegg til innsending av vedtekter er det behov for en nærmere redegjørelse, bl.a. om hva slags aktivitet som drives og hvilket omfang denne har. Når organisasjonene bes om å sende inn oppdaterte vedtekter mv., må dette ses på denne bakgrunn.

Til spørsmål 4 fra Arvid Ludvigsen: Som nevnt ovenfor er ordningen innrettet slik at det er organisasjonene selv om i utgangspunktet skal dokumentere at de oppfyller kravene etter skatteloven § 6-50. For nye gavemottakere som ønsker å delta i gavefradragsordningen, vil skatteetaten bistå organisasjonene med informasjon om hva som er ønskelig av dokumentasjon i forbindelse med en søknad. Tros- og livssynssamfunn som nå har mottatt brev fra skatteetaten er organisasjoner som er godkjent tidligere, og som dermed må antas å kjenne til hva som kreves av dokumentasjon. I brevet er det derfor bare utdypet hva som ligger i nasjonalt omfang ettersom dette vilkåret vil være nytt for tros- og livssynssamfunn som tidligere er godkjent på bakgrunn av offentlig støtte.

Til spørsmål 5 fra Arvid Ludvigsen:

Bokstav c i skatteloven § 6-50 første ledd omfatter i utgangspunktet misjonsarbeid i den grad det anses for å være i samband med religiøs virksomhet.