Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:937 (2010-2011)
Innlevert: 21.02.2011
Sendt: 21.02.2011
Besvart: 24.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): I hvilken grad har statsråden oversikt over lavterskeltilbud til psykisk syke i kommunene som legges ned etter innlemming av psykiatrimidlene i rammetilskuddet, og på hvilken måte vil statsråden bidra til at suksesshistorier som "Huset" i Larvik får mulighet til å utvikle seg også andre steder i landet?

Begrunnelse

Lavterskeltilbud for psykisk syke er et kommunalt ansvar. I flere kommuner, blant annet i Larvik kommune, er det etablert et brukerstyrt lavterskeltilbud som kalles "Huset". Konseptet er basert på brukerstyring og åpenhet og gir psykisk syke et utrolig godt tilbud både for samtaler, oppfølging, bygging av sosialt nettverk, behandling og trygghet. Det er opprettet egen døgnbemannet telefon og erfaring viser at tiltaket virker godt. Både i forhold til brukertilfredshet, men også i forhold til at den relative andelen innleggelser på sykehuset i Vestfold på grunn av psykisk sykdom, er lavere i Larvik enn andre kommuner.
Huset har sterk politisk oppslutning i Larvik. Imidlertid ser det ut til at tilsvarende tilbud andre steder i landet legges ned etter at de øremerkede psykiatrimidlene til kommunene er innlemmet i rammetilskuddet.
Det kan får alvorlige konsekvenser for mange psykisk syke.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Etter utløpet av Opptrappingsplanen for psykisk helse rapporterer kommunene årlig på ressursinnsatsen innen psykisk helsearbeid. Resultatene presenteres i statsbudsjettet, og siste rapportering viser nedgang fra 2008 til 2009. Rapporteringen fra kommunene er basert på årsverksinnsats og omfatter ikke enkelttjenester som eksempelvis lavterskeltilbud som etterspurt i spørsmålet.

I tillegg til den faste rapporteringen fra kommunene mottar Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet tilbakemeldinger fra brukere, ansatte og ulike interesseorganisasjoner om utviklingen i tilbudet etter Opptrappingsplanens utløp. Departementet er gjennom tilbakemeldingene kjent med at det foreligger spredte bekymringsmeldinger om planlagte eller gjennomførte kutt i kommunale tilbud. I tillegg fremgår det av medieoppslag at enkelte kommuner har kuttet i sine tilbud.

Rapporteringen og tilbakemeldinger så langt viser at det er viktig å følge med på utviklingen. Helsedirektoratet vil våren 2011 gjennomføre en ny kartlegging av kommunenes planlagte aktivitetsnivå for inneværende år. Dette vil bidra med ytterligere kunnskap om situasjonen fremover. I tillegg videreføres den årlige rapporteringen på ressursinnsats for den enkelte kommune, slik at vi kan følge den reelle utviklingen.

En rekke kommuner har utviklet ulike former for lavterskeltilbud tilpasset lokale forhold og brukernes behov. Et styrket fokus på mestring og brukermedvirkning har vært viktig for denne utviklingen. Gjennom statlige tilskudd til blant annet brukerorganisasjoner, utviklingen av brukerstyrte sentre og spredning av selvhjelpsmetodikk har departementet arbeidet målrettet for å spre og implementere disse verdiene.

Det har vært viktig å videreføre de statlige stimuleringsmidlene til psykisk helse etter Opptrappingsplanen, slik at vi kan fortsette å arbeide med kunnskaps-, kompetanse-, og tjenesteutvikling til mennesker med psykiske lidelser. På denne måten ønsker staten å bidra til at kommunene lykkes med sin innsats og videreutvikling av tilbud. Et av tiltakene vi har store forventninger til er Nasjonalt kompetansesenter for kommunalt psykisk helsearbeid (NAPHA). Kompetansesenteret ble opprettet høsten 2008 og skal ivareta viktige oppgaver knyttet til forskning, undervisning og utviklingsarbeid. Senteret har blant annet utviklet en meget nyttig kunnskapsbase (psykiskhelsearbeid.no), som skal bidra til å spre kunnskap og gode eksempler om hvordan det kommunale tilbudet kan utvikles videre. Huset i Larvik fremstår som et godt eksempel på et slikt tiltak. Fylkesmennenes rådgivere innen psykisk helsearbeid er også videreført etter planperioden. I tett samarbeid med NAPHA skal rådgiverne fortsatt bistå kommunene med råd og veiledning, og i tillegg følge med på utviklingen av tjenestetilbudet.

Om lag 3,5 mrd. kroner ble etter Opptrappingsplanen lagt inn i kommunenes rammetilskudd og flesteparten av landets kommuner har opprettholdt eller videreutviklet sitt tilbud til mennesker med psykiske problemer og lidelser. Jeg vil fortsatt sørge for at dette arbeidet understøttes gjennom fagutvikling, kompetanseheving og tilskudd rettet mot særlig prioriterte satsingsområder. Samtidig vil jeg gjennom de årlige rapporteringene fra kommunene følge med på utviklingen videre.