Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:941 (2010-2011)
Innlevert: 22.02.2011
Sendt: 22.02.2011
Besvart: 01.03.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvorfor legger Statens vegvesen frem alternativer de uansett ikke vil godkjenne, er det forsvarlig bruk av samfunnets og folks ressurser å utrede og legge ned mye arbeid i alternativer som i utgangspunktet er uaktuelle, og vil statsråden gripe inn og sørge for at en fremtidig ny E18, Norges mest trafikkerte vei, legges i tunnel forbi Asker og Sandvika?

Begrunnelse

Ved arbeidet med ny trasé for E16 fra Bjørum til Skaret la Statens vegvesen frem flere ulike alternativer. Mange la ned et betydelig arbeid med å finne frem til den traseen som ville være mest gunstig ut fra et helhetssyn. Det var arbeidsgrupper sammensatt av berørte parter og det var et betydelig arbeid som ble nedlagt i organisasjoner, partiapparat og folkevalgte organer.
Trafikksikkerhetsmiljøene, viltforvaltningen, landbruksorganisasjon, naturvernbevegelsen, transportnæringen, lokalmiljøet og et enstemmig kommunestyret var enige om hvilket alternativ som var best.
Allikevel fremmer Statens vegvesen innsigelse mot det valget som er gjort fordi det valgte alternativ er noe dyrere å anlegge enn det alternativet Statens vegvesen selv ønsker.
Prisen ved at f.eks.
Avtjerna vil bli betydelig redusert som aktuelt utbyggingsområde i fremtiden pga. støy etc. blir overhode ikke vektlagt i regnskapet.
Miljøverndepartementet fastholdt vegvesenets valg.
Nå er bekymringen stor for at det samme skal skje med E18 gjennom Asker og Bærum. Samtlige politikere i Vestregionen er enige om at en fremtidig ny E18 må, av miljøhensyn, legges i tunnel. Dette er spesielt viktig forbi Asker sentrum og Sandvika. Dette bør være godt kjent for samferdselsministeren.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Vegplanlegging er en komplisert prosess som involverer mange parter. Planleggingen skjer i flere faser, fra overordnede prinsipper til detaljering av konstruksjoner. Planlegging er en søkeprosess som blant annet inneholder problemanalyse, utforming av alternative løsninger, konsekvensanalyser og anbefaling. Hele denne prosessen er åpen og inkluderende. Det er derfor nødvendig for Statens vegvesen å utarbeide og legge fram alternative løsninger til vurdering før man har konkludert med hvilken løsning man vil anbefale. Dette er også pålagt gjennom retningslinjer for planlegging av riksveger og fylkesveger etter plan- og bygningsloven (T1057). I henhold til disse bør alle alternativer som fremmes av kommunen utredes. Når konsekvensene av alternativene er ferdiganalysert og alle parter er hørt, kan Statens vegvesen komme med sin anbefaling. Slik var prosessen for arbeidet med kommunedelplan for E16 mellom Bjørum og Skaret, og slik er prosessen for E18 Vestkorridoren.

Det er lagt opp til en omfattende og åpen planprosess etter plan- og byggingsloven for E18 Vestkorridoren. Statens vegvesen har nå presentert en såkalt silingsrapport for E18 mellom Lysaker og Sandvika. Der legges det fram fem alternativer til vurdering. I samarbeid mellom Bærum kommune og Statens vegvesen vil det bli avgjort hvilket/hvilke alternativer som skal legges til grunn for arbeidet med kommune- delplanen.

Det er ikke aktuelt for meg å gripe inn i den planlegging etter plan- og bygningslovens bestemmelser som nå pågår for E18 Vestkorridoren.