Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:947 (2010-2011)
Innlevert: 23.02.2011
Sendt: 24.02.2011
Besvart: 03.03.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva vil utenriksministeren gjøre for å påvirke Marokko, EU og/eller EUs medlemsland til å stanse det folkerettsstridige fisket utenfor det okkuperte Vest-Sahara?

Begrunnelse

Det er vel kjent at Norge støtter fiskeriforskning utenfor kysten av okkuperte Vest-Sahara, jf. f.eks. oppslag i Fiskeribladet Fiskaren 5. mai 2010.
Undertegnede er sterkt krtisk til dette, og viser til at denne forskningen nærmest utelukkende kommer marokkanske fiskerimyndigheter til gode, og ikke det saharawiske folk. Dette til tross for at Havforskningsinstituttet opplyser at også Vest-Saharas eksilregjering gis tilgang til dataene. Av åpenbare årsaker er imidlertid saharawiske myndigheter ute av stand til å benytte seg av disse dataene.
Det er etter undertegnedes mening viktig at fiskebestandene utenfor Vest-Sahara kartlegges, slik at de ikke overbeskattes. Men den norskstøttede forskningen på disse fiskebestandene har i dag politiske konsekvenser. På bakgrunn av forskningen som regjeringen støtter, inngår Marokko omfattende og folkerettsstridige fiskeriavtaler med EU og Russland, som også omfatter fiske utenfor Vest-Sahara. Disse avtalene er av mange oppfattet som de sterkeste tegnene internasjonalt på støtte til okkupasjonen. Marokkanske myndigheter har også uttrykt at det viktigste aspektet ved disse fiskeriavtalene er av politisk, og ikke økonomisk natur. Den norskstøttede fiskeriforskningen legger dermed til rette for store politiske "seirer" til Marokko i Vest-Sahara-spørsmålet.
Det påhviler norske myndigheter et betydelig ansvar i denne saken, og det er viktig at regjeringen klargjør hva vil gjøre for å hindre at Marokko inngår fiskeriavtaler som omfatter de okkuperte områdene, basert på norskproduserte data.
Etter det undertegnede kjenner til er EUs antatt folkerettsstridige fiskeriavtale med Marokko, som omfatter Vest-Sahara, på trappene til å bli fornyet. Mange hevder at avtalen er i strid med folkeretten, bl.a. ettersom det saharawiske folket ikke er konsultert.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Norges konsekvente linje er at Marokko ikke utøver internasjonal anerkjent suverenitet over Vest-Sahara. Marokko har dermed i utgangspunktet ikke rett til å utnytte områdets ressurser som om de var deres egne. Norsk offentlig opptreden bør heller ikke kunne tas til inntekt for et bestemt utfall av FNs pågående meklingsprosess, eller få anerkjennelsesvirkninger.

Folkeretten, herunder Haag-konvensjonen av 1907, setter klare begrensninger for ressursutnyttelse i okkuperte, ikke-selvstyrte eller andre ikke selvstendige områder. Blant annet skal slik virksomhet utøves i tråd med den berørte befolkningens ønsker og interesser, og på en måte som kommer dem til gode. Når det gjelder marine ressurser, gjelder i tillegg FNs havrettskonvensjon og resolusjon III til den tredje Havrettskonferansen. Aktivitet knyttet til rettigheter og interesser i områder som ennå ikke har oppnådd full uavhengighet eller annen selvstyrestatus anerkjent av FN, skal skje til beste for territoriets befolkning. Ved tvist om et territoriums suverenitet, skal det holdes konsultasjoner mellom partene om utnyttelse av marine ressurser. Utøvelsen av rettigheter må ikke prejudisere noen av partenes posisjoner eller skje på en måte som risikerer å hindre en løsning av konflikten.

Vest-Sahara faller klart innenfor resolusjonen, og avtaler om utnyttelse av ressurser må ligge innenfor de ovennevnte folkerettslige rammene. Derfor gir ikke Norge offentlig støtte til ressursutnyttelse i Vest-Sahara som ikke er i lokalbefolkningens interesse, og regjeringen fraråder av samme grunn også privat næringsvirksomhet i området.

I sin begrunnelse til spørsmålet om hva Norge gjør for å påvirke Marokko, EU og/eller EUs medlemsland til å stanse andre lands fiskerivirksomhet utenfor Vest-Sahara, viser representanten Skei Grande blant annet til norsk støtte til fiskeriforskning i regionen. Fiskeriressursene utenfor Nordvest-Afrika er fellesbestander som vandrer mellom de økonomiske sonene til de enkelte land og områder. For å kunne beregne totalbestandene og anbefale et tak på hvor mye som kan fiskes innenfor ansvarlige rammer, er det behov for å overvåke hele utbredelsesområdet. Det er også viktig å unngå rovfiske. Resultatene av forskningen er tilgjengelig for alle kyststatene i området. I 1997 var det nær kollaps i sardinbestanden utenfor Vest-Sahara. På grunnlag av forskningen utført av det norske forskningsskipet ”Dr Fridtjof Nansen”, ble det da innført strenge reguleringer og bestanden ble gjenopprettet. Programmet bidrar slik til å opprettholde, ikke svekke, bestandene og den økologiske balansen i havet utenfor Vest-Sahara for fremtiden. Dette vil kunne komme lokalbefolkningen til gode når områdets status blir avklart.

Når det gjelder informasjon om norsk holdning til næringsvirksomhet i og utenfor Vest-Sahara, har Marokko vært kjent med norske vurderinger siden en utredning i utenriksdepartementet i 2002 konkluderte med at deltakelse og direkte investeringer i selskaper som etableres i Vest-Sahara eller driver aktivitet på sokkelen utenfor, ikke kan tilrådes uten at disse inngår i en overordnet multilateral bistandsstrategi. Regjeringens beslutning i 2007 om aktivt å fraråde også private norske selskapers næringsvirksomhet i Vest-Sahara, blir stadig formidlet i forbindelse med kontakt mellom norske og marokkanske myndigheter om næringsvirksomhet. Formidlet blir også norsk avgrensing av anvendelsesområdet for EFTAs frihandelsavtale med Marokko,

Norges holdning til Vest-Sahara har også blitt trukket fram i debatten omkring forlengelsen tidligere i år av EUs fiskeriavtale med Marokko. Tidligere i år redegjorde Utenriksdepartementet om norsk frarådningspolitikk for irske myndigheter, som kontaktet Norge under debatten i EU. Under en konferanse om avtalen i Europaparlamentet høsten 2010, ble dessuten EFTA-landene og USA framhevet som foregangsland når det gjelder inngåelse av handelsavtaler med Marokko.

Det er også kontakt med EU om norsk utviklingsbistand på fiskeriområdet generelt. Havforskningsinstituttet, Norad og EU-delegasjonen hadde i juni 2010 et møte om norsk utviklingsbistand innenfor fiskeriforskning og forvaltning med lederen for utviklingskomitéen i Europaparlamentet, Eva Joly. Samme måned deltok Norad på en høring i Europaparlamentet om EUs tredjelandsavtaler.

21. februar 2011 fikk Europakommisjonen med knappest mulig flertall mandat fra EUs medlemsland til å forhandle frem en ettårig forlengelse av avtalen med Marokko. Kommisjonens forslag om ett års forlengelse ble vedtatt mot stemmene til Danmark, Sverige og Storbritannia. Tyskland og Finland avstod fra å stemme. En betingelse for forlengelsen var at Kommisjonen skal utrede spørsmålet om hvorvidt befolkningen i Vest-Sahara har fordeler av avtalen. En annen betingelse var at fiskemulighetene skal justeres i tråd med den best tilgjengelige vitenskapelige rådgivningen. Et eventuelt forhandlingsresultat skal godkjennes av Rådet og Europaparlamentet i henhold til Traktaten om Den europeiske unions virkemåte artikkel 218 om inngåelser av internasjonale avtaler.

Informasjon om regjeringens frarådning av norsk næringsvirksomhet i Vest-Sahara er til enhver tid tilgjengelig på nettsiden regjeringen.no. Som nevnt ovenfor, er den norske holdningen klart formidlet i møter med Marokko og med EUs medlemsland.