Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:957 (2010-2011)
Innlevert: 24.02.2011
Sendt: 25.02.2011
Besvart: 09.03.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Hva er status for IT-Fornebu prosjektet?

Begrunnelse

Det er nå 10 år siden Stortinget ga sitt samtykke til rammene omkring IT-Fornebu. Totalt ble ca. 316 daa av statens eiendom på Fornebu inklusiv bebyggelse overført IT-Fornebu Eiendom AS etter takst i juni 2001. It Fornebu ble lansert for å bidra til å styrke innovasjonsevnen og verdiskapningen i norsk næringsliv.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: IT Fornebu består i dag av selskapene IT Fornebu Eiendom AS, IT Fornebu Visjon AS og IT Fornebu Invest AS, alle heleid av holdingselskapet IT Fornebu Holding AS (ITFH), som ble stiftet i november 2006.

Staten er største eier i ITFH, med en eierandel på 32,6 %. Eierandelen forvaltes av SIVA SF gjennom datterselskapet SIVA Eiendom Holding AS. Stortinget har totalt bevilget om lag 403 mill. kroner til prosjektet.

Bakgrunnen for statens engasjement på Fornebu var et ønske fra Storting og regjering om utvikling av en IT- og kunnskapspark av internasjonalt format, samt et ønske om markedsmessig avkastning på investeringen. Formålet ble konkretisert i en visjon, som fremgår i Hovedavtalen mellom partene i IT Fornebu-prosjektet av 18. november 1999:

”I et samspill mellom forskning, utdanning og næringsliv, på lang sikt å skape mangfold i et fremtidsrettet kunnskapsmiljø og derigjennom øke den nasjonale nyskapning og kunnskapsbaserte næringsutvikling.”

Statens eiendommer som var utpekt til prosjektet ble solgt til markedsverdi med grunnlag i takst (basert på utbyggingsvolum, opparbeidelseskostnader og infrastrukturkrav). Statens rolle i prosjektet ble formulert som todelt – både være eier i Fornebu-selskapene og være med å tilrettelegge for videre utvikling av det innholdsmessige og den fysiske infrastrukturen.

Rollen for visjonsselskapet, som opprinnelig het IT Fornebu AS, er iflg. Hovedavtalens pkt. 2.2. som følger:

”IT Fornebu AS skal ha det overordnede ansvar for forvaltning og utvikling av Visjonen, og skal påse at all virksomhet i IT-, kunnskaps- og innovasjonssenteret drives innenfor Visjonens rammer. IT Fornebu AS skal dessuten drive investeringsvirksomhet i (i) virksomhet som har tilknytning til eller springer ut fra inkubatorvirksomhet i IT-, kunnskaps- og innovasjonssenteret eller (ii) annen virksomhet innen kunnskapsbasert virksomhet, og skal utvikle nettverk til andre kunnskapsmiljøer i inn- og utland.”

Forretningsideen for eiendomsselskapet er iflg. Hovedavtalens pkt. 2.3 som følger:

”IT Fornebu Eiendom AS skal erverve, utvikle, drive og for øvrig faktisk og rettslig disponere de faste eiendommer som skal inngå i IT-, kunnskaps- og innovasjonssenteret, og skal for dette formål besørge en helhetlig utbygging av området i samsvar med Visjonen”.

En rapport om status i IT Fornebu ble lagt fram av regjeringen i St.meld. nr. 42 (2003-2004). Som grunnlag for arbeidet med meldingen fikk Nærings- og handelsdepartementet utarbeidet en ekstern statusrapport (fotnote1). Statusrapporten konkluderte med at visjonen hadde vært styrende for utviklingen, men at fokuset først og fremst hadde vært på eiendomsutvikling, og at leietakermassen hadde fått en ”uklar IT-faglig profil”. Det ble videre den gang påpekt at IT Fornebu sitt forhold til sin visjon syntes relativt vag, uten klare prioriteringer og strategier for en videreutvikling av strategien. Rapporten skisserte tre alternative scenarier for videre utvikling: Status quo-scenariet, eiendomsutviklingsscenariet og revitaliseringsscenariet.

Den siste organisasjonsmessige tilpasningen og omtalen av SIVA som eier og aktør på Fornebu er fremlagt i St.prp. nr. 1 (2007-2008) for Nærings- og handelsdepartementet:

”Etableringsperioden for IT Fornebu-prosjektet med rehabilitering og utleie av terminalbygget er nå sluttført. I terminalbygningen er det i dag nærmere 70 selskaper, i tillegg til forsknings- og inkubatorvirksomhet. Samtidig står en overfor betydelige utbyggingsoppgaver relatert til selskapets øvrige eiendommer. Dette medfører at statens eierinteresser i stigende grad forskyves mot eiendomsaspektet, noe som krever en tettere oppfølging av verdipotensialet i prosjektet. Høsten 2007 samles alle Fornebuselskapene under et nytt holdingselskap, IT Fornebu Eiendom Holding AS. På denne bakgrunn legges det opp til at statens eierskap i IT Fornebu Eiendom Holding AS plasseres i SIVA Eiendom Holding AS. Dette vil gi en mer aktiv håndtering av engasjementet fra SIVAs side. Aktiviteten i innovasjonsselskapet IT Fornebu AS vil bli håndtert av innovasjonsvirksomheten i SIVA SF. Selskapet SIVA Fornebu AS vil ut fra dette bli avviklet. Det vil fremdeles kreves separat rapportering fra SIVAs side for Fornebu-engasjementet.”

Verdiutviklingen for selskapet har de siste fire årene vært tilfredsstillende, og potensialet for videre utbygging på de store tomtearealene og ytterligere positiv verdiutvikling synes fortsatt stort.

Avtaleverket som lå til grunn for etableringen av senteret omfatter bl.a. Hovedavtale, Gjennomføringsavtale, Kjøpekontrakt, Overdragelsesavtale og Samarbeidsavtale om prosjektutvikling og drift av kunnskapssenteret mellom eiendomsselskapet og visjonsselskapet. SIVA har, som eier i selskapene, fulgt opp avtalene både i styre- og eiermøter. SIVA har sett det som sin primære oppgave å være en pådriver for gjennomføring av selskapets visjon.

Basert på en ekstern juridisk vurdering som ITFH AS har innhentet hos Advokatfirmaet Selmer (21.01.11) anses alle vesentlige forpliktelser i avtalene som oppfylt ved gjennomføring av den utbygging/ombygging som nå er ferdigstilt og/eller igangsatt. Det må likevel påpekes at det omfattende avtaleverket inneholder flere ganske vide og lite presise formuleringer om formål og visjoner, som ikke enkelt lar seg klart definere konkret. Det er også enkelte avtalemessige formuleringer som det har vist seg ikke å være forretningsmessig grunnlag for å realisere (bl.a. formuleringer knyttet til fjernundervisning – en oppgave det dessuten viste seg mer rasjonelt at universiteter og høyskoler fulgte opp på egen hånd).

I dag er om lag 100 bedrifter, hovedsakelig innen IT-sektoren, etablert på IT Fornebus områder. Mange av selskapene er sterkt forskningsrettet. Forskningssenteret Simula Research Laboratory har helt siden etableringen i 2001 vært lokalisert i terminalbygget på Fornebu, og inngikk i januar 2010 en ny tiårig leieavtale med IT Fornebu.

Forskningsparken AS overtok i juni 2010 ansvaret for innovasjonsvirksomheten på Fornebu, inkludert inkubatordriften. Dette legger grunnlag for et sterkere innovasjonssamarbeid i Oslo-regionen. Det har hele tiden vært et visst samarbeid mellom Forskningsparken og visjonsselskapet på Fornebu. Samarbeidet er i tråd med Stortingets intensjoner om at senteret skulle ha nettverk til ulike miljøer, både nasjonalt og internasjonalt.

Styret i ITFH har i løpet av de siste par årene utredet flere mulige utviklingsscenarier for eiendomsdelen av selskapet, når den planlagte utbyggings- og utviklingsprosessen på Fornebu etter hvert anses som ferdigstilt. Børsnotering av eiendomsselskapet kan være et aktuelt alternativ. Dette var også et element i de opprinnelige planene for eiendomsselskapet. Gjennom sin eierandel i ITFH vil SIVA håndtere den videre utvikling ut fra hva som best tjener statens verdier i selskapet.

----------------------

Fotnote 1) Oppdraget ble etter internasjonal anbudskonkurranse gitt til det danske konsulentselskapet Oxford Research AS.