Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:960 (2010-2011)
Innlevert: 24.02.2011
Sendt: 25.02.2011
Besvart: 16.03.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Norsk gass er vår største eksportinntekt.
Gjør norske myndigheter noen grep, direkte eller indirekte gjennom Gassco, Statoil, Petoro e.l., for å markedsføre og øke omsetningen av norsk gass i Europa?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Norsk gass utgjør en stor del av våre eksportinntekter. I 2009 stod salget av norsk gass til utlandet for hele 27,4 pst. av totale norske eksportinntekter, og aldri før har det blitt eksportert mer gass fra norsk sokkel enn i 2010.

Det er den enkelte rettighetshaver på norsk sokkel som er ansvarlig for avsetning av sin andel av norsk gass og olje. I henhold til en avsetningsinstruks gitt til Statoil, avsetter Statoil SDØEs andel av olje- og gassproduksjonen sammen med sin egen. Petoro har blant annet som oppgave å overvåke at denne avsetningen skjer i henhold til ovennevnte instruks.

Det er ikke en oppgave for norske myndigheter å være en kommersiell aktør i markedsføring og avsetning av norsk olje og gass. Det overordnede målet for Olje- og energidepartementet er å sikre høy verdiskaping gjennom best mulig forvaltning av energiressursene. Dette gjøres ved å legge til rette for god konkurranseevne, effektiv ressursbruk og lønnsomhet i energisektoren. Dette er faktorer som også er med på å styrke norsk gass sin stilling i Europa. Videre fører OED, i samarbeid med UD, energidialog med sentrale konsumentland. Dette for å fremme tettere dialog om energispørsmål samt kontinuerlig fokus på de bilaterale energirelasjonene.