Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:970 (2010-2011)
Innlevert: 25.02.2011
Sendt: 25.02.2011
Besvart: 03.03.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Jeg viser til Helgelands Blad 23. februar 2011 side 15 om en mann som mister deler av sin pappapermisjon – et tap som tilsvarer kr. 55 000 på grunn av feilinformasjon fra Nav.
Mener statsråden det er riktig at brukere som henvender seg til Nav for å få klarhet i saker skal lide store tap når Nav gir uriktige opplysninger som fører til at søkeren begår en formell feil?

Begrunnelse

Lover og regler kan virke kompliserte, men Nav skal være et sted man trygt skal kunne henvende seg for å få opplysninger og råd. I denne saken har søkeren henvendt seg til NAV for å få klarhet i hvordan han skulle forholde seg når han skulle ta ut pappapermisjon. Nav har gitt feil informasjon, noe de også har innrømmet, men allikevel får ikke søkeren den permisjonen han hadde rett på. Her er det ikke tvil om hvilke rettigheter vedkommende hadde, men det formelle ble ikke gjort riktig på grunn av de opplysningene han fikk fra Nav. Det kan virke underlig at det ikke er mulig å rette opp en åpenbar feil uten å sende saken til trygderetten, og jeg håper derfor at statsråden kan se på om dette er en praksis som er ønskelig.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg forholder meg til dette som et generelt spørsmål og ikke et spørsmål om denne konkrete saken. I mitt svar har jeg derfor valgt å orientere om de kanaler som gir informasjon om foreldrepenger og fedrekvoten og om de klagemuligheter som foreligger, dersom det er gjort feil i Arbeids- og velferdsetaten.

Arbeids- og velferdsetaten benytter mange kanaler for å gi brukerne relevant og korrekt informasjon om etatens tjenester og ytelser. Fedre kan lese om sine rettigheter og relevante frister for å søke om utsettelse av fedrekvoten på Arbeids- og velferdsetatens nettsider. Frem til høsten 2010 ble det også i mors vedtak om foreldrepenger gitt informasjon om fars frist for å søke om utsettelse av fedrekvoten. Fra om med november 2010 har Arbeids- og velferdsetaten sendt informasjonsbrev til far samtidig med at mor har fått innvilget foreldrepenger. I dette informasjonsbrevet får fedre blant annet informasjon om fristen for å søke om utsettelse av fedrekvoten. Fedre får også denne informasjonen i vedtak om foreldrepenger/fedrekvote dersom han skal ta ut deler av fedrekvoten før han eventuelt søker om utsettelse.

I enkelte tilfeller kommer Arbeids- og velferdsetaten dessverre i skade for å gi uriktig eller motstridende informasjon som kan medføre tap av rettigheter for bruker. I enkelte av disse tilfellene vil uriktig informasjon bli ansett som saksbehandlingsfeil som kan medføre at etaten av eget tiltak, eller etter klage, omgjør sitt vedtak. I andre tilfeller vil brukeren ha rett til økonomisk erstatning etter alminnelige erstatningsrettslige regler. Økonomisk erstatning fordrer at brukeren har lidt et økonomisk tap. Klage over vedtak som er begrunnet med at etaten har feilinformert bruker, blir behandlet på ordinær måte i Arbeids- og velferdsetatens klageorganer med Trygderetten som ankeinstans.

Jeg forutsetter at Arbeids- og velferdsetaten håndterer disse sakene på en forsvarlig måte og etter gjeldende regelverk.