Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:973 (2010-2011)
Innlevert: 25.02.2011
Sendt: 25.02.2011
Besvart: 03.03.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Hvordan vil statsråden sikre alle barn som har rett til barnehageplass plass i barnehage når mange kommuner kun vil gi tilskudd for barn et bestemt tidspunkt per år, og dermed ikke gir barnehagene økonomisk mulighet til å ta opp nye barn gjennom året?

Begrunnelse

Tidligere fikk barnehagene justert opp tilskuddene automatisk når de hadde tatt inn to eller flere nye barn. Etter de nye reglene utbetales tilskuddet ut fra barnetallet på bestemte datoer. Alle kommuner skal telle barnehagebarna 15. desember. Det er opp til kommunene om de også vil telle dem flere ganger gjennom året. Mange barnehager har i disse dager fått beskjed om at de ikke får tilskudd for nye barn de har tatt opp etter 15. desember 2010. De vil heller ikke få tilskudd for nye barn som de ønsker å tilby plass i løpet av året da kommunen kun teller barnehagebarna en gang per år. Spørsmålsstilleren mener dette gir liten fleksibilitet i barnehageopptaket og ikke er i tråd med å sikre alle barn rett til barnehageplass.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Med virkning fra 1. januar 2011 ble barnehagesektoren rammefinansiert og plikten til å finansiere ikke-kommunale barnehager ble lagt til landets kommuner. Reglene i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager sikrer godkjente ikke-kommunale barnehager en likeverdig behandling sammenlignet med kommunale barnehager. Det kommunale tilskuddet skal utmåles på bakgrunn av det som tilsvarende barnehager eid av kommunen i gjennomsnitt mottar i per heltidsplass. For de tilfellene det ikke er sammenlignbare barnehager er det utarbeidet nasjonale satser som skal benyttes. Vedtaket om kommunalt tilskudd skal utmåles for et år om gangen. Kommunene kan ha flere tellinger det aktuelle driftsåret for å legge til rette for å justere tilskuddet i samsvar med eventuelle variasjoner i antallet barn i de ikke-kommunale barnehagene, eller de kan velge å bruke den obligatoriske 15. desembertellingen som grunnlag for beregningen av hele årets tilskudd. Jeg regner med at det er denne siden av forskriftens utmålingsregler spørsmålet knytter seg til.

Innledningsvis vil jeg nevne at 15. desember ble valgt som rapporteringsdato bl.a. siden dette var utgangspunktet også for beregningen av det tidligere statstilskuddet til drift. Den er godt innarbeidet som rapporteringsdato i barnehagesektoren. Når forskriften legger til kommunene å avgjøre om de vil ha kun denne tellingen eller også ekstra tellinger utover året, er dette først og fremst begrunnet i behovet landets kommuner har for selv å vurdere hvilken løsning som er best egnet til å ivareta innbyggernes behov for barnehageplasser. Intensjonen er å gi kommunene en fleksibilitet ved planleggingen de skal gjøre for å sikre alle barn rett til barnehageplass. Kommunene har etter barnehageloven det overordnede ansvaret for å oppfylle retten til barnehageplass, og de er avhengig av de ikke-kommunale barnehagenes kapasitet for å innfri forpliktelsen. Ved planleggingen av barnehagetilbudet vil kommunene av den grunn være tjent med å legge til rette for at de ikke-kommunale barnehagene sikres videre drift, også ved planleggingen av telletidspunkter. I motsatt fall vil kommunene selv måtte etablere plasser i egne kommunale barnehager for å oppfylle det overordnede ansvaret. Det er for øvrig verdt å nevne at der 15. desembertellingen legges til grunn for beregningen i hele årets tilskudd vil det også ligge en mulighet for at private barnehager blir overkompensert dersom barn slutter før neste telling.

Ved å rammefinansiere barnehagesektoren og ved utformingen av forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager er kommunene gitt en stor grad av handlefrihet ved oppfyllelsen av retten til barnehageplass. Dette er i samsvar med kommunenes uttalte ønsker og behov. Jeg mener regjeringen nå må kunne forutsette at kommunene følger opp og bruker denne friheten til finne nettopp de beste løsningene, og ikke til å redusere den samlede kapasiteten i barnehagene. Hvis det er kommuner som velger en praktisering av forskriftens regler om telletidspunkter ut fra intensjonen om å yte mindre til barnehagesektoren vil jeg si at dette i så fall er kommuner som ikke følger opp det ansvaret som er gitt dem gjennom rammefinansieringen.

Regjeringen vil i tiden fremover følge med på hvordan kommunene ivaretar det ansvaret som er gitt dem i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager.