Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:983 (2010-2011)
Innlevert: 28.02.2011
Sendt: 28.02.2011
Besvart: 08.03.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Mange frivillige organisasjoner kjemper om tilskuddsmidler for å iverksette tiltak som kan hjelpe de som lever i sosial nød og fattigdom. Det er viktig at disse midlene i størst mulig utstrekning benyttes til konkrete tiltak for å bedre hverdagen for de som trenger hjelp.
På hvilken måte fordeles midlene til de frivillige organisasjonene som jobber mot fattigdom, og er det mulig å få oversikt over hvor mye av midlene som brukes til administrasjon og godtgjøring, og hvor mye som brukes på tiltak til de hjelpetrengende?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Over statsbudsjettets kap. 621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering, post 70 Frivillig arbeid er det to tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner som utfører arbeid for vanskeligstilte. Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter tilskuddene.

Innenfor den ene tilskuddsordningen gis det tilskudd til drift av organisasjoner for sosialt og økonomisk vanskeligstilte og tilskudd til prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte. Formålet med tilskuddene er todelt. Formålet er å bidra til å styrke mulighetene for egenorganisering, selvhjelpsaktiviteter, brukerinnflytelse og interessepolitisk arbeid for å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon. Tilskuddene skal også bidra til å styrke dialogen og samarbeidet med frivillige organisasjoner som arbeider mot fattigdom og sosial eksklusjon.

Organisasjoner og ikke-kommersielle sammenslutninger som arbeider for og/eller drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte selv kan søke om tilskudd. Disse fungerer som talerør for sosialt og økonomisk vanskeligstilte og utfører likemanns- og selvhjelpsarbeid. Hjelp til selvhjelp bygger på utvikling av egne ressurser og bidrar til sosial inkludering. Organisasjoner og sammenslutninger som hovedsakelig driver humanitært, rehabiliteringsrettet eller tilsvarende arbeid faller ikke inn under ordningen. I tråd med dette gis det innenfor denne ordningen ikke støtte til drift av virksomhet som i hovedsak er tiltaksrettet.

Eksempler på organisasjoner som har fått støtte i ordningen er Velferdsalliansen, Stiftelsen Rettferd for taperne og Foreningen Fattignorge. Det gis videre tilskudd til Batteriet Oslo, et landsdekkende ressurssenter for organisasjoner og personer som arbeider mot fattigdom og sosial eksklusjon, og til de lokale Batteriene i Bergen, Trondheim, Kristiansand og Bodø. Det gis også tilskudd til drift av samarbeidsforumet for organisasjonene som deltar i Kontaktutvalget mellom Regjeringen og representanter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte.

For 2010 ble det til sammen gitt tilskudd til driftsstøtte til 20 organisasjoner og tilskudd til 22 prosjekter. I perioden 2008 til 2010 har vel halvdelen av alle midlene gått til tilskudd til driftsstøtte til organisasjoner og like mye til tilskudd til prosjekter.

I virksomhetsrapporteringen fra Arbeids- og velferdsdirektoratet er ikke administrasjonsstøtte til organisasjoner skilt ut som et eget punkt.

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at innenfor drift og aktiviteter kan det foreligge utgifter til administrasjon innenfor begge formene for støtte. Direktoratet har ikke grunnlagsmateriale for å kunne skille ut administrative kostnader på noen enkel måte, bl.a. fordi det vil være variasjoner fra år til år.

Den andre tilskuddsordningen på statsbudsjettets kap. 621, post 70 er tilskudd til aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner. Formålet er å stimulere til utvikling av nye tiltak og metoder for aktivisering og arbeidstrening av personer med liten eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet. Tilskudd gis for en tidsavgrenset prosjektperiode. Prosjektene har ulik innretting og organisering, og det vil variere hvor stor andel av prosjektmidlene som brukes til tiltak og individuell oppfølging av den enkelte deltaker og til prosjektledelse og administrasjon. Ordningen er evaluert og viser gode resultater.

Det ytes tilskudd til frivillige organisasjoner som yter tjenester og tiltak for vanskeligstilte også på flere andre departementers budsjettområder. Blant annet gis det over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett tilskudd til frivillige og ideelle virksomheter til tiltak for personer med rusmiddelproblemer. Arbeidsdepartementet har ikke en samlet oversikt over statlige tilskudd til tiltak for sosialt og økonomisk vanskeligstilte som tildeles frivillige organisasjoner.