Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:984 (2010-2011)
Innlevert: 28.02.2011
Sendt: 28.02.2011
Besvart: 09.03.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Er statsråden enig med spørreren i at den praksis Larvik kommune har lagt seg på som omtalt i begrunnelsen til spørsmålet er i strid med det gjeldende regelverk?

Begrunnelse

Etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven har brukere av kommunale tjenester rett til individuell plan hvis tjenestemottaker har behov for langvarig og koordinerte helse og/eller sosialtjenester. Retten fremstår som svært klar og tydelig og uten særlig rom for skjønn ved behandling av søknad om individuell plan.
Larvik kommune har utviklet en praksis hvor de avslår søknader om individuell plan bl.a. dersom antallet enheter som yter tjenester er begrenset. Slik jeg tolker loven er det ikke antall enheter som er avgjørende, men at det gis tjenester som det er behov for å koordinere. Det innebærer at lovens utgangspunkt er at retten til tjenester fra to tjenesteytere er tilstrekkelig til at retten til individuell plan utløses.
Larvik kommune avslår også søknader om individuell plan med bakgrunn i at Larvik kommune mener at samordningen mellom tjenestemottaker og tjenesteyter og mellom tjenesteytere vurderes til å fungere effektivt og at det dermed ikke er behov for ytterligere koordinering. Dette fremstår for meg som et klart brudd på tjenestemottakers rett. Dersom kommunen skal vurdere om koordineringen er tilstrekkelig i strid med brukerens ønsker, vil det sette hele retten ut av funksjon.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har et rettskrav på å få utarbeidet en individuell plan. Det er koordineringsbehovet som er det underliggende hensynet. I vurderingen av hvorvidt den enkelte bruker/pasient har et rettskrav på individuell plan, må det tas hensyn til om bruker/pasient har behov for flere typer tjenester, omfanget av tjenester, og om varigheten på disse tilsier en helhetlig plan.

Hvis først vilkår er oppfylt, kan det ikke avslås å utarbeide en individuell plan ut fra andre hensyn som for eksempel at det vil være for arbeids-, ressurs- eller kostnadskrevende for kommunen å utarbeide individuell plan. Et slikt vedtak om avslag ville i så fall være i strid med loven.

Et vedtak om avslag på individuell plan kan påklages til Fylkesmannen/Helsetilsynet i fylket. Fylkesmannen/Helsetilsynet i fylket skal også uavhengig av om det er fremsatt klage, føre tilsyn med at kommunen følger helse- og sosiallovgivningen, herunder at regelverket om individuell plan følges.

Jeg vil til slutt legge til at Helse- og omsorgsdepartementet kontaktet Fylkesmannen i Vestfold i forbindelse med spørsmålet fra representanten Anundsen. Departementet fikk opplyst at Fylkesmannen verken gjennom sin tilsynsvirksomhet eller gjennom sin klagesaksbehandling er kjent med en slik praksis som representanten Anundsen beskriver.