Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:985 (2010-2011)
Innlevert: 28.02.2011
Sendt: 01.03.2011
Besvart: 07.03.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Kjapp responstid er avgjørende for oljevernberedskapen, og det er om å gjøre å få lenser rundt utslippstedet så fort som mulig. Den svenske Sjøredningen har derfor investert i 25 speed-lektere som kan slepes i inntil 30 knop. De koster omtrent 1 mill. kroner per stk, og Redningsselskapet ønsker investere 40 mill. kroner i slikt utstyr. Redningsselskapet mener de kunne redusert responstiden ved «Godafoss»-forliset til en tredjedel.
Vil statsråden bidra til kjapp responstid gjennom å sørge for at slike speed-lektere kommer plass?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Jeg er opptatt av at vi har en statlig beredskap mot akutt forurensing som effektivt forhindrer eller begrenser miljøskader etter ulykker og hendelser. Regjeringa har de siste årene økt bevilgningene kraftig og gjennomført en rekke tiltak både for å redusere risikoen for ulykker langs kysten og styrke beredskapen. Blant annet er materiell i de statlige depotene skiftet ut og oppgradert, og Kystvaktas nye fartøy er blitt utstyrt med nytt oljevernutstyr.

Dette betyr ikke at jeg anser arbeidet for å styrke beredskapen som ferdigstilt. Beredskapen vil alltid kunne bli bedre, og det statlige beredskapsnivået må kontinuerlig vurderes ut fra utviklingen i risikobildet. Derfor setter jeg pris på alle innspill om hvordan vi kan styrke beredskapen mot akutt forurensing.

Redningsselskapet har siden 2008 hatt i sin formålsparagraf å spille en aktiv rolle i vern av kystmiljøet, og har ved flere anledninger gitt uttrykk for at det ønsker en større rolle innen beredskap mot akutt forurensing. Redningsselskapets personell er godt trent og kjenner kysten, og redningsskøytene har kort responstid langs hele kystlinjen. Selskapet har med andre ord både kompetanse, personell og utstyr som kan være interessant i beredskapssammenheng. Redningsselskapet mottar støtte over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett, og vi har en dialog med Redningsselskapet om mulige oppgaver. Den 21. februar i år var Redningsselskapets ledelse her i departementet, og selskapets rolle innen beredskap var blant temaene som ble diskutert.

Redningsselskapet har, som stortingsrepresentant Hoksrud nevner, foreslått at den eksisterende beredskapen mot akutt forurensing suppleres med lektere som kan slepes i høy fart og som inneholder oljevernmateriell. Hensikten skal være å få materiell hurtig på plass slik at akutt forurensing kan begrenses. Det hevdes videre at responstiden vil reduseres ved bruk av lekterne. Redningsselskapets svenske søsterorganisasjon har investert i slike lektere, og Redningsselskapet har testet dem under øvelser i Norge.

Konkrete henvendelser og forslag vedrørende den statlige beredskapen, slik som Redningsselskapets forslag om å investere i hurtiggående lektere, vurderes av Kystverket. Kystverket har det operative ansvaret for statens beredskap mot akutt forurensing og for å samordne den nasjonale beredskapen på dette området. Det er viktig at enkeltstående forslag ses i sammenheng med den samlede beredskapen og øvrige tilgjengelige ressurser.

Kystverket er nå i ferd med å oppdatere sin miljørisiko- og beredskapsanalyse, som skal ligge til grunn for dimensjoneringen av den statlige beredskapen mot akutt forurensing de kommende årene. Beredskapsanalysen skal ferdigstilles medio juni 2011, og vil gi en helhetlig gjennomgang og vurdering av både materiell, depotstruktur, organisering og dimensjonering av den statlige beredskapen. Analysen vil også gi grunnlag for å vurdere Redningsselskapets forslag nærmere.

Kystverket og Redningsselskapet har en løpende dialog om operative spørsmål innen beredskap og sjøsikkerhet. Kystverket kjenner til konseptet med hurtiggående lektere, og har avtalt et møte med Redningsselskapet for å få presentert dette i detalj. Jeg er derfor trygg på at lekterne vil bli vurdert grundig. Kystverkets vurdering vil ligge til grunn for den videre behandlingen av Redningsselskapets forslag.