Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:992 (2010-2011)
Innlevert: 02.03.2011
Sendt: 03.02.2011
Besvart: 18.03.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden be Statsskog SF snarest starte opp arronderingssalg, slik at aktører som Breidskaret i Grane Kommune kan få kjøpe grunn av Statsskog SF slik at utvikling av næringsvirksomhet i kommunen kan fortsette?

Begrunnelse

Stortinget har for en liten stund siden vedtatt Innst. nr. 153 S for 2010-2011 kapitalforhøyelse i Statsskog SF. Under behandling av saken er det av hele komiteen påpekt at Stortinget ønsker at man starter ett omfattende arronderingssalg av spredte skogteier som foretaket Statsskog SF eier fra før.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: I Prop. 11 S (2010-2011) Kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF framgår det at styret i Statskog SF la til grunn at oppkjøpet av Borregaard Skoger AS, Borrregaard Vafos AS og Børresen AS ville muliggjøre salg av spredte skogeiendommer foretaket eier fra før i sør- og midt-Norge for å effektivisere skogsdriften ytterligere. I Innst. 153 S (2010-2011)uttrykte flertallet i næringskomiteen tilfredshet med at det i regjeringens forslag var lagt opp til et omfattende arronderingssalg, men ba regjeringen vurdere arronderingssalg av spredte teiger også i Nordland og Troms. Flertallet forutsatte at regjeringen i den videre dialog med selskapet legger til grunn at et slikt videresalg av eiendommer gir muligheter for et aktivt lokalt eierskap. Inntektene fra arronderingssalget skal brukes til å nedbetale det statlige lånet på 475 mill. kroner.

Jeg har på dette grunnlaget bedt Statskog starte opp prosessen med arronderingssalget, og vil ha en tett dialog med foretaket i arbeidet med å utforme kriterier og opplegg for hvordan salget skal gjennomføres. Arronderingssalget skal effektivisere Statskog SFs skogsdrift og bidra til å styrke foretakets økonomi. Samtidig gir arronderingssalget muligheter til å styrke næringsgrunnlaget for private skogeiere, kommuner og allmenninger. Dette vil gi muligheter for et aktivt lokalt eierskap slik Stortinget har forutsatt. Videre er det aktuelt å se hvordan statlige behov, som makeskiftearealer til erstatning for skogvern på privat grunn, kan ivaretas.

Når det gjelder representanten Trældal sitt spørsmål om oppstarten av arronderingssalget vil gi aktører som Breidskaret i Grane kommune mulighet til å kjøpe grunn av Statskog SF, er dette etter mitt syn en annen problemstilling.

Dersom representanten Trældals spørsmål er knyttet til Nordlandsporten utviklingsselskaps planer for et alpin- og turistsenter på Statskog SFs grunn i Grane kommune, er dette en prosess som har pågått i flere år, uavhengig av planene om salg av spredte skogteiger. Nordlandsporten utviklingsselskap har i dag en opsjonsavtale med Statskog SF om utvikling av alpin- og turistsenter. Jeg er kjent med at Nordlandsporten utviklingsselskap mener prosessen har tatt svært lang tid og ikke er fornøyd med at Statskog SF ønsker å avvente videre prosess knyttet til arealdisponeringen før en reguleringsplan for området er klar. Uten å gå inn i enkeltsaker som ligger under foretakets forretningsmessige virksomhet, vil jeg gå ut fra at de fleste grunneiere ville ha avklart reguleringsspørsmål for de aktuelle eiendommene før eventuelle forhandlinger om pris på leie eller salg avsluttes. For Statskog SF, som eier store arealer der det er flere interesser knyttet til bruken av disse, er ryddighet i forhold til arealbruk og sikring av bruksrettigheter spesielt viktig.