Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1011 (2010-2011)
Innlevert: 07.03.2011
Sendt: 08.03.2011
Besvart: 16.03.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Jeg ber arbeidsministeren synliggjøre konsekvensen av at en tenkt hjelpepleier blir utmeldt av en offentlig tjenestepensjonsordning i relativt høy alder, for deretter å bli medlem av en innskuddspensjonsordning i privat sektor på minimumsnivå uten tilknytning til den private AFP-avtalen.
Hvor mye vil en hjelpepleier ansatt i offentlig sektor kunne risikere å tape ved å måtte bytte pensjonsordning som følge av konkurranseutsetting?

Begrunnelse

Dagbladet og NRK har i den siste tiden avdekket en rekke saker hvor private bedrifter, som jobber på oppdrag for det offentlige, dumper lønningene og pensjonen til arbeidstakerne. En konsekvens, som i liten grad har blitt berørt, er hvor mye pensjon arbeidstakerne kan risikere å miste dersom en offentlig omsorgsinstitusjon blir overtatt av private aktører uten tilknytning til AFP-avtalen i det private. For å synliggjøre konsekvensene kan for eksempel følgende forutsetninger ligge til grunn for beregningen:

- Hjelpepleier.
- Lønn kr 317 000,- pr år.
- 100 % stilling.
- 40 års opptjening i Folketrygden.
- Særaldersgrense 65 år og kan bruke 85-års regelen ved 62 år.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Hjelpepleiere som arbeider i offentlig sektor er medlemmer av offentlig tjenestepensjonsordning. De fleste hjelpepleiere har særaldersgrense 65 år. De kan ta ut offentlig tjenestepensjon inntil tre år før aldersgrensen, dersom summen av alder og tjenestetid er minst 85 år. 85-års regelen gjelder ikke ved fratreden med oppsatt pensjonsrett, dvs. fratreden før vedkommende har rett til pensjon.

Full alderspensjon utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. For dem som står i stilling fram til pensjonsalder, gis det full pensjon etter 30 års tjenestetid. En arbeidstaker som slutter i stilling som gir rett til pensjonsopptjening i offentlig tjenestepensjonsordning før vedkommende kan ta ut alderspensjon, får rett til en oppsatt alderspensjon, forutsatt at medlemstiden er minst tre år.

Ved oppsatt pensjonsrett er kravet til medlemstid for rett til full pensjon 40 år for arbeidstakere som har minst 40 år igjen til aldersgrensen når de ble medlemmer av ordningen. For arbeidstakere som har mellom 30 og 40 år igjen til aldersgrensen når de ble medlemmer, er opptjeningstiden for rett til full pensjon medlemstiden fra første gang vedkommende ble innmeldt i ordningen og fram til aldersgrensen. For dem som har mindre tid enn 30 år igjen til aldersgrensen når de ble medlemmer, er kravet til medlemstid for rett til full pensjon 30 år.

En hjelpepleier som er ansatt i offentlig sektor vil kunne gå av med AFP fra 62 år, eller tjenestepensjon fra 62 år etter 85-års regelen. I de aller fleste tilfeller vil det lønne seg å ta ut en bruttoberegnet tjenestepensjon i stedet for AFP.

Hvor mye en hjelpepleier som står i full stilling vil tape på et skifte fra offentlig til privat arbeidsgiver uten privat AFP vil avhenge av flere forhold.

En offentlig ansatt hjelpepleier som har 30 års opptjeningstid ved 62 år vil kunne ta ut full tjenestepensjon fra 62 år etter 85-års regelen. Med en inntekt på 317 000 vil vedkommende få en brutto tjenestepensjon på 209 220 kroner (tilsvarende 66 prosent av inntekten). Ved skifte til privat arbeidsgiver mister man retten til pensjon etter 85-års regelen. Vedkommende vil da ikke kunne få pensjon før fra 65 år. Et skifte av arbeidsgiver vil dermed innebære at man ikke får pensjon i de inntil 3 årene fra 62 til 65 år hvis man skulle ønske å gå av i løpet av disse årene. Så lenge hjelpepleieren er i jobb vil han/hun selvsagt normalt ha lønn.

Fra 65 år vil arbeidstakere, som på tidspunktet for skifte av arbeidsgiver allerede har 40 års opptjening, få utbetalt full offentlig tjenestepensjon. For disse vil tjenestepensjonen fra 65 år ikke bli lavere som følge av skifte av arbeidsgiver. Arbeidstakere med færre enn 40 års opptjening vil få lavere offentlig tjenestepensjon fra 65 år enn de ellers ville ha fått. For eksempel vil opptjeningstiden for rett til full pensjon være 33 år for en som ble ansatt når vedkommende var 32 år. Dersom skifte av arbeidsgiver skjer når vedkommende er 58 år, vil den oppsatte pensjonen beregnes med 26/33 deler. Med en inntekt på 317 000 kroner blir pensjonen da 164 840 kroner, det vil si ca. 44 000 kroner lavere enn den ville ha blitt ved full opptjening.

Opptjening i en innskuddspensjonsordning på minstenivå gjennom privat arbeidsgiver, betyr at det betales et årlig innskudd tilsvarende 2 prosent av inntekt over 1 G. Med en inntekt på 317 000 vil innskuddet utgjøre ca. 5 000 kroner per år. For de fleste vil imidlertid innskuddspensjonen bli lavere enn det opptjent offentlig tjenestepensjon ville ha blitt for samme periode.