Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1019 (2010-2011)
Innlevert: 08.03.2011
Sendt: 09.03.2011
Besvart: 15.03.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Hva mener statsråden om at det er problematisk økonomisk for den enkelte arbeidstakere som er med i ulike frivillige organisasjoner som utøver eksempel redningsaksjoner i forhold til den enkeltes arbeidsgiver situasjon, og vil statsråden foreta seg endringer i lovverket slik at slikt arbeid lettere kan utføres?

Begrunnelse

I Bergens Tidende 6. mars kan en lese om det frivillige Norge som gjør en kjempeinnsats. I dette tilfellet Røde Kors i forhold til å redde mennesker som oppholder seg under vanskelige vær og omgivelsesforhold. Vi kan raskt være enige om at det frivillige Norge er vi avhengig av på flere områder. Det som allikevel kommer frem er at en har utfordringer i forhold til det å få fri hos arbeidsgiver til dette arbeidet samt kompensasjon i forhold til tap av lønn. Dette er leit at en da nærmest skal være prisgitt arbeidsgivere som er raus og ikke ser dette som en utfordring i forhold til de som ønsker å gi arbeidstakere fri til dette men som får store økonomiske og arbeidsmessige utfordringer som en ikke klarer å løse.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Frivillig arbeid er viktig og verdien av den frivillige innsatsen i Norge kan vanskelig overvurderes. Nettopp det at det er frivillig gir antakelig også arbeidet en ekstra dimensjon.

Representanten Reiertsen etterspør endringer i lovverket som gjør at frivillig arbeid lettere kan utføres. Mer konkret synes det å dreie seg om rett til fri fra arbeid og lønn i denne sammenheng. Det er også pekt på at enkelte arbeidsgivere gir fri, mens andre anser det vanskelig av økonomiske og arbeidsmessige grunner.

Jeg mener at dette er forhold som må avklares mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Jeg ser det som lite aktuelt å skyve kostnadene ved frivillig arbeid over på arbeidsgiverne. Det vil kunne få store økonomiske konsekvenser for enkelte arbeidsgivere med aktive arbeidstakere innen slikt arbeid. Imidlertid tror jeg at mange arbeidsgivere allerede i dag utviser fleksibilitet i denne forbindelse - ut fra eget valg.

Skulle det likevel oppstå den situasjon at arbeidstaker ikke er i stand til å stille i rett tid på arbeid, pga naturforhold eller lignende som ingen har hatt kontroll over, legger jeg til grunn at regelverket knyttet til disiplinærreaksjoner, oppsigelse, avskjed osv, gir anvisning på stort rom for skjønn, og at urimelige reaksjoner ikke står seg overfor arbeidstaker.