Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1028 (2010-2011)
Innlevert: 09.03.2011
Sendt: 10.03.2011
Besvart: 17.03.2011 av justisminister Grete Faremo

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Mener statsråden at manglende underretning til siktede om klage over påtalevedtak er til hinder for at en henlagt straffesak tas opp til behandling?

Begrunnelse

Eidsvoll og Ullensaker blad har, sammen med flere andre medier, omtalt en grov voldssak fra Akershus som ble henlagt. De fornærmede klaget på påtaleavgjørelsen, men politijuristen som fikk klagen glemte den i over tre måneder. Da man ble klar over denne feilen var det, etter medias forklaring, ikke lengre mulighet for å fremme straffesaken.
Jeg er inneforstått med at straffeprosessloven har et vilkår om slik underretning til siktede, men finner det helt uforståelig at en slik saksbehandlingsfeil alene skal gjøre det umulig å ta opp en tilsynelatende alvorlig straffesak på nytt. Jeg ønsker statsrådens vurdering av om en slik feil er nok til at etterforskningen ikke kan starte på nytt. I den grad statsråden er enig med politiet i at manglende underretning gjør det umulig å ta opp etterforskningen igjen, ber jeg statsråden gi en vurdering av om loven bør endres.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Regler om klage over påtalemyndighetens vedtak finnes i straffeprosessloven § 59a. Fjerde ledd lyder slik:

”Den som vedtaket retter seg mot, skal underrettes om klager som innen klagefristens utløp er kommet fra noen som nevnt i annet ledd nr. 2 eller nr. 3. Gjelder klagen en beslutning om å unnlate påtale eller om å frafalle en påbegynt forfølgning mot en siktet, må melding om omgjøring være sendt siktede innen tre måneder etter at påtalemyndigheten mottok klagen.”

Fristen for å omgjøre en henleggelse i sak der noen har vært siktet, er altså tre måneder fra en rettidig klage innkom påtalemyndigheten.

Nevnte frist er satt av hensyn til siktede, og er i utgangspunktet absolutt. Den rettslige forfølgningen av en sak som er henlagt etter bevisets stilling kan imidlertid tas opp på ny dersom det senere blir oppdaget bevis av vekt, jf. straffeprosessloven § 74 første ledd.

Den aktuelle saken, der to personer var siktet, ble henlagt av politiet, etter bevisets stilling, i september 2010. Klage fra de fornærmede ble inngitt innen klagefristen, men ved en feil ble saken ikke videresendt til klageinstansen (statsadvokaten) før ovennevnte omgjøringsfrist var ute.

Saken er nå til vurdering ved Oslo statsadvokatembeter.

En rekke frister gjelder ved påtalemyndighetens og domstolenes behandling av straffesaker. Frister skal sikre nødvendig fremdrift i saksbehandlingen, og bidra til at sakens parter får avklart sin situasjon innen rimelig tid. Fristene stiller store krav til gode rutiner hos påtalemyndighet, forsvarere og domstolene.

Det er beklagelig hvis en fornærmet som inngir klage innen fristen, ikke får sin klage realitetsbehandlet grunnet svikt i den videre sakshåndtering. Den aktuelle saken synliggjør ikke i seg selv et behov for en lovendring. Jeg vil likevel nevne at Justisdepartementet har underrettet riksadvokaten om saken. Riksadvokaten og statsadvokatene har et ansvar for å påse at politiets straffesaksrutiner er gode, og vil kunne melde inn forslag om lovendringer som bør foretas for å ivareta fornærmedes interesser.