Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1029 (2010-2011)
Innlevert: 09.03.2011
Sendt: 10.03.2011
Besvart: 17.03.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Legeforeningen sendte i juni 2009 et felles brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Helsedirektoratet hvor man foreslo å opprette en ny spesialitet i rus og avhengighetsmedisin. I april 2010 foreslo Stortingets helse- og omsorgskomite overfor HOD at den nye spesialiteten skulle opprettes.
Når vil konklusjonen fra er Helse- og omsorgsdepartementet om å opprette en ny spesialitet i rus og avhengighetsmedisin foreligge?

Begrunnelse

Nasjonalt Råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling har også fattet et enstemmig vedtak om å tilrå en ny spesialitet i rus og avhengighetsmedisin. I juni 2010 vedtok ledermøte i Helsedirektoratet å tilrå overfor HOD å opprette den nye spesialiteten. Da spesialisthelsetjenesten fikk ansvar for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelbrukere i 2004, var det fordi man erkjente at pasienter med rus og/eller avhengighetsproblematikk ikke fikk den helsehjelp de trengte. Det gjaldt både utredning og behandling av selve avhengigheten, men også forståelsen av at pasientene trengte spesialisthelsetjeneste for alvorlige både somatiske og psykiske lidelser. Det er nødvendig å få denne medisinsk faglige spesialistkompetanse på plass for å kunne videreutvikle innholdet og kvalitetssikre tilbudet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Departementet mottok i september 2010 en tilråding fra Helsedirektoratet om å etablere en egen spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Tilrådingen baserte seg blant annet på et vedtak i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling i april samme år. Jeg deler vurderingen av behovet for å styrke den helsefaglige delen av tverrfaglig spesialisert behandling innen rus, herunder behov for å legge til rette for at flere leger ønsker å jobbe, og bli værende, innenfor dette fagområdet. Økt kompetanse både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene er vesentlig for en styrket tjeneste på området.

Rusfeltet er svært sammensatt og berører ulike faglige områder. For å sikre en grundig vurdering har departementet hatt behov for ytterligere informasjon og vurderinger før det tas stilling til forslaget. Helsedirektoratet er bedt om ytterligere utdyping av forslaget. Det er derfor for tidlig å konkludere i denne saken.

Som kjent har Regjeringen varslet at det vil bli lagt fram en stortingsmelding om ruspolitikken i løpet av 2011. En stortingsmelding er en anledning til å beskrive og drøfte kompetansebehovet på rusfeltet og drøfte spørsmålet om en mulig egen spesialitet for leger.