Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1040 (2010-2011)
Innlevert: 10.03.2011
Sendt: 11.03.2011
Besvart: 18.03.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Er departementets manglende respons på henvendelser fra part i arbeidslivet forenlig med uttalt målsetning om gode relasjoner til arbeidsgiver/arbeidstagerorganisasjoner, og når kan parten forvente et svar fra Arbeidsdepartementet om § 14 i forskrift om arbeidsavklaringspenger?

Begrunnelse

I brev av 1.september 2010 og purrebrev av 3. mars 2011 ber Rederienes Landsforening om en endring av § 14 i forskrift om arbeidsavklaringspenger. Saken som sådan er svært viktig for begge parter, både arbeidstager og arbeidsgiver og berører mange tusen sjøfolk ansatt i rederier organisert i Rederienes landsforbund, Norges Rederiforbund og Fraktefartøyenes Rederiforening. Uten å ta stilling til det konkrete forslag, så er det grunn til å minne om at også Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Norske maskinistforbund støtter forslaget og derav forventer at departementet tar saken på slikt alvor at en om ikke annet kan få en form for tilbakemelding på saken innen rimelig tid. Sik fremstår dessverre ikke saken nå og det kan ramme enkeltpersoner svært uhensiktmessig slik det klart fremgår i brevet fra RL.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Dessverre har NHO og Rederienes Landsforening måttet vente for lenge på å få et formelt svar fra oss. Departementet har nå sendt svar til NHO med kopi til alle de andre organisasjonene som har vist interesse for saken og tatt initiativ til et møte 14. april der alle involverte, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, er invitert for å gjøre rede for det omtalte forslaget og å utdype sine syn på saken.

Unntaket organisasjonen ønsker krever lovendring, mens organisasjonene har lagt til grunn at det er spørsmål om justering av en forskrift. Det innebærer at saken er mer omfattende og komplisert enn det er skapt inntrykk av. Forslaget bryter dessuten med et generelt prinsipp i lovverket. I tillegg er det flere andre aktører som har ytret ønsker om unntak. Vi har derfor bl.a. sett det som påkrevd å innhente en vurdering fra Arbeids- og velferdsdirektoratet knyttet til konsekvensene av forslaget. Det har med andre ord vært nødvendig og riktig med en grundig behandling av saken.

Mye av det den rødgrønne regjeringen ønsker å få til, kan bare oppnås gjennom et tett samarbeid med partene i arbeidslivet. Jeg er derfor svært opptatt av å ha gode relasjoner til alle partene. Jeg håper det avtalte møtet vil kunne bidra til å videreføre dette gode samarbeidet.