Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1045 (2010-2011)
Innlevert: 11.03.2011
Sendt: 11.03.2011
Besvart: 23.03.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I 2007 kjøpte Statoil seg inn i oljesandproduksjonen i Canada. Selskapets satsing på oljesand er omstridt og har høstet sterk kritikk. CO2-utslippene fra oljesandproduksjon er flere ganger høyere enn på norsk sokkel. Nå er Statoil stevnet av kanadiske myndigheter for overtredelse av vannlisensen og til sammen 19 brudd på vannloven. Statsråden har tidligere uttalt seg kritisk til Statoils engasjement i oljesand.
Hvilket initiativ vil statsråden nå ta i forhold til Statoils tilstedeværelse i kanadisk oljesandproduksjon?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Regjeringen vil at staten skal være en profesjonell, langsiktig og krevende eier. Statlige selskaper skal være i fremste rekke når det gjelder miljøtiltak innen sin bransje. Regjeringen har også sagt at det forventes at arbeidet med miljøspørsmål i det enkelte selskap må skje systematisk og dekke hele verdikjeden i virksomheten.

Om ikke lenge vil regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om statlig eierskap. Her tas det sikte på en ytterligere presisering av statens forventninger til selskapenes arbeid med samfunnsansvar, noe som igjen vil gjenspeiles i statens videre eierdialog med det enkelte selskap. Det legges opp til at prinsipper om ansvar, kompetanse og rollefordeling videreføres.

Regjeringens prinsipielle holdning er fortsatt at det ikke er statens oppgave som eier å treffe avgjørelser som har med driften av selskapet å gjøre, eller som gjelder den nærmere organiseringen av virksomheten innen for rammen av styrets kompetanse. Dette grunnleggende eierskapsprinsippet har fått bred støtte i Stortinget, blant annet gjennom behandlingen av to representantforslag fra Kristelig Folkeparti om denne virksomheten i henholdsvis dokument 8:109 (2008-2009) og dokument 8:25S (2009-2010). Dette er også i tråd med statens etablerte eierpolitikk slik den er presentert i St. meld. nr. 13 (2006-2007) Et aktivt og langsiktig eierskap og slik det vil bli gjentatt og fastslått i den kommende eierskapsmeldingen.

Jeg forventer selvsagt at selskapet generelt etterlever alle de lokale krav og retningslinjer som det stilles overfor som følge av sin virksomhet internasjonalt. Dette gjelder også for selskapets virksomhet i Canada. På denne bakgrunn vil jeg fortsette å utøve det statlige eierskapet i Statoil i tråd med regjeringens eierpolitikk og de etablerte prinsipper som Stortinget har sluttet seg til.