Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1070 (2010-2011)
Innlevert: 16.03.2011
Sendt: 16.03.2011
Besvart: 30.03.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): I EUs nye økodesigndirektiv er det foreslått produktkrav som vil favorisere gassfyrte varmtvannsberedere foran elektriske.
Hva vil konsekvensene være hvis Norge skulle innføre direktivet i norsk rett og hvordan vil regjeringen arbeide for å møte et slikt krav fra EU?

Begrunnelse

Et nytt EU-direktiv om miljøvennlig design tar blant annet sikte på å sette minimumskrav til energieffektivitet for el-apparater som skal selges på EUs marked. Dette vil berøre alt fra lyspærer til TV-er, datamaskiner, hvitevarer og oppvarmingssystemer. Det hevdes i media at Norge gjennom EØS-avtalen er forpliktet til å innlemme EU-direktivet i norsk rett. Det betyr at produkter som produseres og selges i Norge skal tilfredsstille de nye reglene. Gjør de ikke det, vil de ikke få CE-godkjenning og dermed bli forbudt i EU/EØS-området. Energi Norge hevder at dette blir nærmest umulig å gjennomføre i Norge og at det vil føre til økte CO2-utslipp.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF av 6. juli 2005 etablerer en ramme for å fastsette krav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende produkter. Med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, ble direktivets virkeområde utvidet til også å omfatte miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter. Krav til de enkelte produktgrupper blir fastsatt av Kommisjonen i egne gjennomføringsforordninger.

Økodesigndirektivet fra 2005 og gjennomføringsforordninger for ni produktgrupper har blitt innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften. Det reviderte økodesigndirektivet fra 2009 samt enkelte gjennomføringsforordninger forventes innlemmet i EØS-avtalen i 2011.

NVE er tildelt oppdraget med oppfølging av gjennomføringsforordninger under økodesigndirektivet, herunder oppfølging av EUs forarbeid, gjennomføring i Norge, informasjon til det norske markedet og tilsyn.

Kommisjonen arbeider med å fastsette økodesignkrav til en rekke ulike typer energirelaterte produkter, blant disse varmtvannsberedere. Produkter som skal bringes i omsetning innenfor EU/EØS må oppfylle de krav som blir fastsatt. Kommisjonen sendte sommeren 2010 arbeidsdokumenter om økodesignkrav til varmtvannsberedere på høring. Beregningsmetodene i disse arbeidsdokumenter kunne innebære at krav ble utformet på en måte som medførte at kravene til større elektriske varmtvannsberedere ble urimelige høye, mens kravene til beredere basert på gass var mindre strenge. Både NVE og departementet har henvendt seg til Kommisjonen om saken. I sitt høringssvar til Kommisjonen viste NVE til at kravene slik de fremkom i arbeidsdokumentene ikke var tilpasset norske forhold og at kravene kunne ha uheldige konsekvenser i Norge. Olje- og energidepartementet har tatt opp saken i møte med Kommisjonen. I møtet ga Kommisjonen klart uttrykk for at forslaget vil bli justert slik at større elektriske varmtvannsberedere fortsatt vil være tilgjengelige på markedet. Kommisjonen har opplyst at de ser for seg å legge frem et nytt forslag i april.