Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1076 (2010-2011)
Innlevert: 16.03.2011
Sendt: 17.03.2011
Besvart: 24.03.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): Hvorfor er ikke den norske produksjonen av reinkjøtt tatt med i statistikk over norsk kjøttproduksjon, og hvordan har produksjonsutviklingen for reinkjøtt vært siden 2005?

Begrunnelse

Ved et tidligere besøk i Landbruks og Matdepartementet ble vi av statsråden gjort oppmerksom på at produksjon av norsk sjømat, i matdepartementet ikke ble regnet med i statistikk over norsk matproduksjon. Dette er jeg selvfølgelig uenig i men skal ikke ta opp det her. Vil bare bruke det som en innledende illustrasjon. I avisen Nationen fra onsdag den 16. mars 2011 kan man se referert statistikk fra Statens landbruksforvaltning over norsk kjøttproduksjon. Den omhandler utviklingen i norsk kjøttproduksjon fra 2005. Jeg ser ingen grunn til å tvile på denne statistikken, men det undrer meg at produksjon av reinkjøtt tilsynelatende ikke regnes som kjøttproduksjon.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: I begrunnelsen for spørsmålet er det vist til statistikk gjengitt i en artikkel 16. mars 2011 i avisen Nationen, og at det kan se ut som om reinkjøtt ikke regnes som kjøttproduksjon. Jeg vil vise til at Statens landbruksforvaltning (SLF) ble bedt av Nationen om å framskaffe statistikk for produksjonsutviklingen for de dyreslagene som er omfattet av artikkelen. Utvalg av dyreslag som statistikken skulle omfatte og hvordan statistikken ble presentert, er det derfor Nationen som eventuelt må svare for. Jeg vil i denne sammenheng også understreke at Landbruks- og matdepartementet anser reinkjøtt som en del av den samlede norske kjøttproduksjonen.

Det er viktig at man er presis i presentasjonen av statistikk. Ved utarbeidingen av statistikk må man søke å ha et mest mulig fullstendig materiale i forhold til hva som ønskes framstilt. Dette er forhold som både Landbruks- og matdepartementet og SLF har lagt vekt på og fortsatt legger stor vekt på. Det mottatte spørsmålet er en påminnelse om betydningen av en god oppfølging på dette området.

Samtidig vil jeg peke på at det ikke kan være slik at man i alle sammenhenger hvor det er behov for statistikk over husdyrproduksjon, må ta med oppgaver over alle dyreslag.

Når det gjelder produksjonsutviklingen i norsk reindrift, viser jeg til tabellen nedenfor over totalproduksjon (slaktekvantum inkl. beregnet privat forbruk) for perioden 2005-2010.

År 2005 2006 2007 2008 2009 20101)

Tonn 2.065 1.990 2.069 2.061 1.935 2.011

1) For 2010 er det oppgitt foreløpig beregnet kvantum