Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1089 (2010-2011)
Innlevert: 18.03.2011
Sendt: 21.03.2011
Besvart: 30.03.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): 340 reguleringskonsesjoner for vannkraft kan revideres frem til 2022, og nærmere 200 revisjonssaker er allerede revisjonsmodne og kan åpnes dersom det fremsettes krav. Men i Aftenposten torsdag 17. mars fremkommer det at bare en vassdragskonsesjon så langt er blitt revidert.
Mener statsråden at dette er tilfredsstillende, og mener han at dagens praksis er i overensstemmelse med EUs vanndirektiv som er implementert i Norge?

Begrunnelse

Vanndirektivet er et svært viktig verktøy for å finne fram til bærekraftige løsninger i regulerte vassdrag, og Stortinget flere ganger presisert at dette må sees i sammenheng. Vanndirektivet legger til grunn en helhetlig og økosystembasert vannforvaltning, og Norge er, gjennom vannforskriften, forpliktet til å følge opp målsetningen om å oppnå god miljøtilstand i alle vannforekomster. Dette forutsetter at alle sektorer som påvirker vannmiljøet, legger til rette for at virksomheten er i tråd med direktivet.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Revisjon av vassdragskonsesjoner vil være en meget krevende og omfattende oppgave for vassdragsforvaltningen i årene som kommer. Departementet har nå tre revisjonssaker til avsluttende behandling, mens et 20-talls saker er under behandling i NVE. Selv med gode saksbehandlingsrutiner og styrket kapasitet må vi erkjenne at ikke alle revisjonssaker kan tas opp med en gang. For å legge til rette for en så effektiv håndtering som mulig av revisjonssakene skal Olje- og energidepartementet fastsette retningslinjer for saksbehandlingen.

Revisjonene av eldre reguleringskonsesjoner vil i størst mulig grad bli samordnet med det arbeidet som skjer for å følge opp EUs vanndirektiv. Norge har lagt til grunn at vårt lovverk er tilstrekkelig for å oppfylle vanndirektivet. Direktivet gir muligheter for tilpasning til de spesielle forhold vi har i Norge med en energiforsyning basert på vannkraft. Lokale og regionale prosesser som del av oppfølgingen av direktivet vil være viktige for behandlingen av revisjonssaker.

Revisjon av konsesjonsvilkår vil være av de viktigste virkemidler for miljøforbedring i eldre, regulerte vassdrag i Norge. Endring av konsesjonsvilkår fastsettes med bindende virkning av konsesjonsmyndighetene ved vilkårsrevisjon. Slipping av mer vann vil være ett av flere tiltak for å få til miljøforbedringer. I den forbindelse vil jeg presisere at det er helt nødvendig og avgjørende med en grundig vurdering og streng prioritering av hvor det bør slippes vann slik at vi unngår store og uakseptable tap av fornybar og regulerbar vannkraftproduksjon.