Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1094 (2010-2011)
Innlevert: 21.03.2011
Sendt: 21.03.2011
Besvart: 25.03.2011 av justisminister Grete Faremo

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden sørge for at medlemmer av forliksrådet får dekket utgifter i forbindelse med møter eller kurs for å sikre faglig kompetanse, og vil statsråden vurdere å øke eller fjerne aldersgrensen på 70 år, slik at medlemmer kan være valgbare til forliksrådet også etter fylte 70 år?

Begrunnelse

Alle kommuner har et forliksråd. Det består av 3 valgte lekdommere og like mange varamedlemmer som kommunestyret har valgt for fire år av gangen. Det er forliksrådenes oppgave å finne en minnelig løsning mellom partene i sivile tvister. I tillegg er forliksrådene en førsteinstans domstol. Det er viktig at forliksrådene har stor faglig kompetanse. Derfor er både opplæring og kontinuitet nødvendig.
Undertegnede har blitt gjort oppmerksom på at det i enkelte deler av landet er få som ønsker å være med i forliksrådet, fordi Staten, ved politiet, ikke dekker tapt arbeidsfortjeneste når lekdommeren er på møter eller kurs i kraft av å være medlemmer i forliksrådet. Leder av forliksrådet får dekket reise og opphold av Justisdepartementet, men ikke medlemmene. Man kan søke om å få dekket noe, men mange yrkesaktive tjener mer enn det som kan dekkes i løpet av den tiden de er på møter eller kurs. I Steinkjer kommune har for eksempel hele forliksrådet søkt kommunen om fritak fra kursvirksomhet, da de ikke har råd til å være ned. Medlemmene av forliksrådet synes vervet er viktig og interessant, men de er ikke villig til å bli med når de får økonomiske utgifter.
De færreste ønsker å benytte feriedager på dette.
Undertegnede er også kjent med at det er satt en aldersgrense, dvs. at man er ikke valgbar etter fylte 70 år. Dette har enkelte steder ført til at det blir stadig utskiftninger og medlemmene har lite erfaring.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Innledningsvis vil jeg understreke at forliksrådene rundt om i landet gjør en stor og viktig jobb når det gjelder å bidra til tvisteløsning på en effektiv og rimelig måte.

Etter forslag som ble fremlagt i Ot.prp. nr. 43 (2003-2004) Om lov om endringer i rettergangslovgivningen m.m.(organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet), overtok staten det økonomiske og administrative ansvaret for forliksrådene med virkning fra 1. januar 2006. Ansvaret omfatter også opplæring av medlemmene i forliksrådene.

Justisdepartementet samarbeider med Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn (SFN), som organiserer forliksrådsmedlemmer, forliksrådenes sekretærer og namsmenn, om å tilby kurs for medlemmer i forliksrådene. Det arrangeres årlige fagkurs. Kursene går over to dager og foregår ulike steder i landet for å sikre kortest mulig reisevei for medlemmene. Justisdepartementet dekker kurs-, reise- og oppholdsutgifter for samtlige forliksrådsmedlemmer, slik at alle medlemmene sikres grunnleggende utdanning på området. Eventuell tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

I tillegg arrangerer SFN annethvert år et landsmøte. Landsmøtet går normalt over tre dager og omfatter også faglig innslag i form av kurs. Justisdepartementet har i forbindelse med landsmøtet dekket utgifter til deltakelse for ett forliksrådsmedlem per forliksråd.

Ellers kan jeg opplyse at Justisdepartementet i fjor finansierte en håndbok som alle forliksrådsmedlemmer fikk et eksemplar av hver. Formålet var å sikre alle at medlemmer har tilgang til god og oppdatert faglitteratur.

For øvrig er jeg opptatt av at forliksrådsmedlemmene gis tilfredsstillende betingelser. Godtgjørelsen som gis til medlemmene, herunder dekning av tapt arbeidsfortjeneste, vurderes derfor løpende.

Når det gjelder den øvre aldersgrense for forliksrådsmedlemmer, følger det av lov om domstolene (domstolloven) § 56 jf. § 70 annet ledd nr. 1 at medlemmet må være under 70 år ved valgperiodens start. Hensynet bak regelen er at det erfaringsmessig er større risiko for sykdom og lignende som kan medføre svekkelser ved alder over 70 år. Jeg er ikke i tvil om at det er svært mange over 70 år som kan bidra positivt i forliksrådene, men regelen gjør at man slipper å foreta vanskelige individuelle vurderinger av den enkeltes egnethet og at man sikrer lik praksis i hele landet.