Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1105 (2010-2011)
Innlevert: 22.03.2011
Sendt: 23.03.2011
Besvart: 01.04.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Søndag 20.3.2011 la samferdselsministeren frem tall for SPs landsmøte som angivelig viste at fylkene prioriterte vei i 2010 som er det første året med etter oppstart med Forvaltningsreformen. Denne konklusjonen stemmer ikke helt med resultatet som andre mener å ha registrert og som på ulike måter har vært rapportert til Transportkomiteen.
Kan statsråden legge frem en mer detaljert og dokumentert oversikt som visere penger brukt på fylkesveier og øvrige riksveier av fylkene og staten i hhv. 2009 og 2010 og fordelt på fylke?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Penger brukt på riksveg og fylkesveg i 2009

I 2009 viser Statens vegvesens regnskap at det ble brukt 17,5 mrd. kroner over kap. 1320 på det som i 2009 var definert som riksveg (stamveg og øvrig riksveg til sammen). Trafikant- og kjøretøy inngår ikke i dette tallet. I tillegg ble det regnskapsført et forbruk på 8,2 mrd. kroner eksterne midler (bompenger, tilskudd og forskudd). Regnskaps- tallene er ikke i regnskapet spesifisert på fylke og bare i begrenset grad spesifisert på det som var stamveg og øvrig riksveg.

Samferdselsdepartementet har hentet tall fra Statens vegvesens regnskap for 2009. Regnskapet viser at Statens vegvesen brukte totalt 3,4 mrd. kroner i 2009 av fylkes- kommunale midler, på det som var definert som fylkesvegnett i 2009. I regnskapstallet inngår ca. 28 mill. kroner bompenger.

Penger brukt på fylkesvegnettet i 2010

Tall for hva fylkeskommunene har brukt på fylkesvegnettet i 2010 vil framgå av fylkes- kommunenes regnskaper når disse er lagt fram og behandlet av fylkestingene våren 2011. Rapportering skjer gjennom KOSTRA. Rapporteringen i KOSTRA foregår på et svært overordnet nivå. Inntil regnskapene er behandlet og rapportering foreligger, vil opplysninger om hvor mye fylkeskommunene har brukt på fylkesvegområdet i 2010 være estimater basert på ulik metodikk og ulike datakilder.

Samferdselsdepartementet har så langt basert sine estimater på tall i Statens vegvesens regnskaper som viser hva Statens vegvesen har brukt på fylkesvegnettet i 2010. Dette kan medføre en viss underestimering av fylkeskommunens satsing på fylkesveg, jf. nedenfor, men er det beste grunnlaget vi har så langt.

Estimatene viser hva Statens vegvesen har ført i regnskapet for 2010 knyttet til fylkes- veger fordelt på midler stilt til rådighet fra fylkeskommunen og eksterne midler i form av bompenger.

I forhold til de tall som fremkommer presiseres følgende:

- Tallene omfatter kun det som er ført i regnskapet av Statens vegvesen. Spesielt knyttet til kjøp av ferjetjenester er det enkelte fylkeskommuner som betaler ut betydelige beløp selv og de inngår dermed ikke i de tall som fremkommer i Statens vegvesens regnskaper. Det kan også være tilfeller av dette på andre områder, men da i mindre omfang. Den samlede satsingen på fylkesveg i 2010 vil som nevnt bare framgå av fylkeskommunenes regnskaper som legges fram til behandling i fylkestingene i vår.

- De tall som fremkommer er inkl. mva., men fylkeskommunen blir kompensert for mva i henhold til kompensasjonsloven.

- Det kan også opplyses at fylkeskommunene fører sine regnskaper etter anordningsprinsippet mens statsregnskapet føres etter kontantprinsippet.

Estimater basert på Statens vegvesens regnskapstall for 2010 viser at det er brukt om lag 10,6 mrd. kroner på fylkesvegnettet på landsbasis. Tilsvarende estimat for samlet bompengebruk er på om lag 3,6 mrd. kroner.