Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1109 (2010-2011)
Innlevert: 23.03.2011
Sendt: 24.03.2011
Besvart: 31.03.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): I møter med reindriftsutøvere er jeg blitt gjort oppmerksom på at begrepet "hvert annet år" skaper usikkerhet.
Er det tilstrekkelig at det er over 12 måneder mellom anskaffelsene, oppfyller man kravene i forskriften hvis det er et helt regnskapsår i mellom, eller er det skatteetatens forståelse at reanskaffelse kan skje tidligst etter 24 måneder regnet fra dato for registrering i det sentrale motorvognregisteret som er riktig?

Begrunnelse

I Finansdepartementets forskrift av 25. oktober 1971 om avgrensning av utrykket "personkjøretøyer" lyder § 3 slik. "Næringsdrivende som er registrert etter merverdiavgiftsloven, kan til enhver tid eie én beltemotorsykkel som nevnt i § 1 nr. 2 uten at denne skal anses som personkjøretøy. Nytt slikt kjøretøy kan tidligst anskaffes hvert annet år med mindre kjøretøyet blir kondemnert."

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Fra det generelle utgangspunkt om at den avgiftspliktige kan trekke fra inngående merverdiavgift på alle anskaffelser til virksomheten, er det gjort et unntak for anskaffelse av personkjøretøy. Dette følger av merverdiavgiftsloven § 8-4. Hva som menes med personkjøretøy er nærmere regulert i merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1. Denne bestemmelsen avløste forskrift av 25. oktober 1971 nr. 49 som representanten viser til. Merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1 annet ledd er imidlertid tilnærmet lik den opphevede forskriftens § 3, og lyder som følger:

”Et avgiftssubjekt kan til enhver tid eie én beltemotorsykkel uten at denne ansees som personkjøretøy. Ny beltemotorsykkel kan tidligst anskaffes hvert annet år, med mindre den blir kondemnert.”.Finansdepartementet har vært i kontakt med Skattedirektoratet om forståelsen av bestemmelsen. Direktoratet opplyser at det etter gjeldende praksis legges til grunn at det skal gå 24 måneder mellom anskaffelsene. Jeg har forståelse for at regelverket kan framstå som uklart, og vil derfor be Skattedirektoratet vurdere om bestemmelsen bør klargjøres.