Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1131 (2010-2011)
Innlevert: 28.03.2011
Sendt: 28.03.2011
Besvart: 06.04.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Den mangeårige gruppetreningen i basseng ved Rikshospitalet ble varslet avviklet 1. mars 2011. Begrunnelsen var nye skjerpede sikkerhetsmessige krav om at det må være to ledere til stede. En av gruppene som rammes er en gruppe som har hatt stor nytte av dette i 30 år. Denne gruppen kjenner ikke til at der er kommet nytt regelverk på dette området. Jeg antar at statsråden kjenner til disse og også kan forklare hvorfor de er innført.
Hva vil statsråden gjøre for å opprettholde dette tilbudet?

Begrunnelse

Statsråden har pålagt de regionale helseforetakene gjennom oppdragsdokumentet å ikke avvikle bassengtreningen, etter at departementet endret finansieringsordningen for poliklinisk fysioterapi. Til tross for dette skjer avviklinger, uten at departementet griper inn, og uten at tilsvarende tilbud opprettes andre steder. Tilbudet på Rikshospitalet gir helsegevinst for mange, og vi vet at bassengtrening er den form for trening som gir best symptomlindring for enkelte diagnosegrupper.
Nok en gang er det kronikergrupper som blir ofre for helsepolitiske innstramminger.
Etter det jeg er kjent med, tilbød Rikshospitalet en slags kompensasjon idet de foreslo en halvering av tilbudet, dvs. 30 minutter i basseng. Dette betyr kun 50 % av et normalopplegg på 1 time som allerede er et minimumsopplegg.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at bassengtreningen ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet er opprettholdt, og at det i dag i hovedsak brukes til voksne polikliniske pasienter. Det gjelder reumatikere, slagpasienter, artrosepasienter, poliopasienter, Bechterewpasienter osv. Tilbudet til disse pasientene er organisert som gruppetrening med 5-6 pasienter, og sykehuset har 8 grupper hver dag. Dette innebærer at det ukentlig er mellom 200 og 250 voksne pasienter tilhørende kronikergruppen som bruker bassenget ved sykehuset.

Bassenget er bemannet med en fysioterapeut i 50 pst. stilling, en bassengkoordinator i 100 pst. stilling samt en hjelpepleier i 50 pst. stilling. Helseforetaket opplyser at en slik bemanning er nødvendig for å ivareta de gjeldende krav til sikkerhet som er nedfelt i Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu (hjemlet i kommunehelsetjenesteloven).

Denne forskriften er imidlertid ikke ny, men sykehuset ble først i 2010 klar over at det ble gjennomført bassengtrening som ikke var i samsvar med forskriftens sikkerhetskrav. Den aktuelle gruppen omfattet 14 pasienter, og disse har nå fått et nytt tilbud som er i samsvar med gjeldende sikkerhetskrav.

Helseforetaket opplyser at disse pasientene ikke ble fratatt tilbudet, men det ble redusert fra 60 minutter til 45 minutter per gang. Dette er for øvrig også det samme tilbudet som de øvrige pasienter med bassengtrening får. Tilbudet gis i den ordinære arbeidstiden ved bassenget, dvs. at treningen ble lagt til kl. 14 i stedet for kl. 17. Gruppen vil få fysioterapeut som instruktør annenhver uke, ikke hver uke som tidligere. Helseforetaket opplyser at gruppedeltakerne har gått i samme gruppe i opptil 30 år, slik at de kan programmet og vet hva de skal gjøre. Sykehuset har skriftlig orientert medlemmene av denne gruppen om omleggingen av tilbudet.