Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1123 (2010-2011)
Innlevert: 24.03.2011
Sendt: 25.03.2011
Besvart: 31.03.2011 av justisminister Grete Faremo

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): I disse dager er justiskomiteen og mange ordførere i København for å sette seg inn i hvordan man kan stoppe utviklingen av enprosentklubbene i MC-miljøet. Opplegget er i regi av Kommunens Sentralforbund. I Haugesund har nå klubber underlagt Hells Angels og Outlaws svært nylig etablert seg. Politidistriktet har Norges nest laveste bemanning per innbygger.
Hva vil justisministeren gjøre for å enten øke bemanningen fast eller for å sette politidistriktet i stand til å møte utfordringen med ekstra prosjektmidler?

Begrunnelse

Kommunene i regionen tar utfordringen på alvor både med et utstrakt samarbeid med politiet og utelivsbransjen.
I tillegg brukes plan- og bygningsloven for det den er verdt for å hindre etableringer. Samarbeid med skatte- og avgiftsmyndigheter, NAV og andre offentlige kontorer er også nødvendig for å bidra til at miljøet ikke får slå seg til ro og videreutvikle seg.
Justisministeren er godt kjent med at Haugaland- og Sunnhordland Politidistrikt får alt for lite stillinger etter alle måleparametere, og har landets nest laveste politidekning per innbygger.
Det danner et dårlig bakteppe når regionen skal samle seg til samfunnsdugnad mot etablering og utvikling av slike miljøer.
Enten må Politiet ta av allerede begrensede ressurser og dermed svekke den generelle kriminalitetsbekjempelsen, eller så må innsatsen bli mindre innen kampen mot organisert kriminalitet generelt sett og kamp mot etablering av enprosentklubbene spesielt.
Jeg håper derfor at justisministeren i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett som legges frem fredag 13. mai 2011 enten styrker politidistriktet gjennom økte stillinger eller kommer med en tiltakspakke som kan bistå politidistriktet til å ha en større offensiv mot miljøet.
Jeg forutsetter at justisministeren setter seg godt inn i utfordringene mange kommuner nå har, følger opp de signalene som kommer fra Københavnmøtet og gjør politiet i stand til å prioritere denne utfordringen, slik at det ikke går ut over andre politioppgaver.
Jeg vil også benytte anledningen til å invitere justisministeren til Haugesund hvor han kan få mulighet til raskt å se hvordan et lokalsamfunn prøver å få til en samfunnsdugnad mot kriminelle enprosentklubber. Da ville støtte fra Justisdepartementet vært et nyttig verktøy å ha med seg.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Representantens spørsmål peker på en viktig utfordring for politiet, og for kommunale myndigheter. MC grupperinger som selv definerer seg som såkalt enprosentklubber bringer erfaringsvis med seg mange og alvorlige lovbrudd som er svært uønsket i et lokalsamfunn. KS konferansen i København kastet lys over omfanget av dette problemet, men viste oss hvordan det er mulig for politiet og kommunen å samarbeide nært for å begrense dette. Justisdepartementet vil bringe med seg erfaringene fra konferansen i det videre arbeidet med kriminaliteten knyttet de aktuelle MC klubbene.

Regjeringen har gitt prioritet til innsatsen mot denne kriminalitetsformen. I Meld. St. 7 (2010 – 2011) Kampen mot organisert kriminalitet – en felle innsats, fremhever regjeringen hvor sentralt MC kriminaliteten står i bildet av organisert kriminalitet i Norge. Meldingen peker på hvilke tiltak som vil være de mest avgjørende i en samlet innsats mot kriminaliteten som springer ut av enprosentklubbene. Samarbeidet mellom Kripos og lokalt politi står sentralt, ikke minst gjennom de ressurser som stilles til politiets rådighet via Samordningsorganet som skal sette politidistriktene i stand til å ta ekstra utfordringer i større saker uten at dette belaster det alminnelige driftsbudsjettet. Samordningsorganet disponerer 18 millioner kroner over inneværende års budsjett for å bistå politiet lokalt med målrettet innsats mot organisert kriminalitet. Meldingen oppfordrer også politiet og kommunene til å intensivere sitt lokale samarbeid, slik som beskrevet i spørsmålet.

Politidirektoratet har nylig rapportert om sin videreføring av handlingsplanen mot kriminelle MC klubber. Rapporten, fra november 2010, beskriver de aktuelle miljøene og hvilke utfordringer de innebærer for myndigheter og lokalsamfunnet. Rapporten gir videre anvisning på hvilke tiltak politidistriktene i første rekke oppfordres til å sette i verk for å bekjempe denne kriminaliteten. De beskrevne tiltakene samsvarer godt med de konklusjoner man kunne trekke etter konferansen i København.

Regjeringens mål om at politiet skal ha tilstrekkelig bemanning og kompetanse for å kunne løse oppgavene sine på en god måte er fulgt opp ved at bevilgningene til politiet og påtalemyndigheten økte med 1.3 milliarder kroner i 2010, og med 547 millioner i 2011. Siden 2006 er politibudsjettet økt med 39 %. Opptaket av studenter ved Politihøgskolen er økt fra 360 studenter i 2006 til 720 studenter i 2010. Regjeringen vil på denne måten sikre en merkbar økning i antallet polititjenestemenn til landets tjenestesteder.

Når det spesielt gjelder Haugaland og Sunnhordland politidistrikt er det nå satt i verk et nytt operativt konsept for tjenesten. Omleggingen går i korte trekk ut på at man har samlet de operative ressursene i distriktet på en måte som gir en bedre helhetlig tjeneste og beredskap, hvor flere elementer samlet sett skal gi større kraft til polititjenesten.

Politidirektoratet foretar en årlig økonomisk rammetildeling til politiet og lensmannsetaten på bakgrunn av det årlige budsjettet som vedtas av Stortinget, og med grunnlag i en fastsatt modell for ressursfordeling. Modellen skal bidra til at det enkelte politidistrikt har en ressursandel som står i forhold til distriktets oppgaver og lokale forhold. Politimesteren har ansvar for å fastsette årsverksrammen i forhold til tildelt budsjettramme. Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har fått en økning i budsjettet fra 2005 til 2011 på 35 %.

For å rette en spesiell oppmerksomhet mot bekjempelsen av MC kriminaliteten, og som en oppfølgning av konferansen i København har Justisdepartementet i disse dager sendt et oppdragsbrev til Politidirektoratet hvor det bes om at politidistriktene følger opp aktuelle tiltak som er omhandlet i forannevnte stortingsmelding og direktoratets rapport om kampen mot kriminaliteten i MC miljøene. Ikke minst legges det vekt på at politiet skal samarbeide nært med kommunale myndigheter og andre aktører i lokalsamfunnet for å begrense rekrutteringen til klubbene og forhindre at disse etablerer seg.