Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1124 (2010-2011)
Innlevert: 24.03.2011
Sendt: 25.03.2011
Besvart: 31.03.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Jeg viser til skriftlig spørsmål datert 19. august 2010 og svar 26. august s.å. Den norske uførepensjonisten i Spania som har en liten jobb som vaktmester ved en institusjon har ikke tjent mer enn 1 G men har allikevel fått sin ytelse redusert fra 100 til 70 % uføretrygd. Det er ikke skjedd endringer i helsetilstanden som gjør arbeidsevnen bedre i dag enn da uføretrygd ble tilstått.
Er statsråden enig i at en eventuell reduksjon i ytelsen må baseres på en medisinsk faglig vurdering?

Begrunnelse

Denne mannen har en liten jobb som vaktmester ved en institusjon i Spania. Han kjører personer mellom institusjonen og byen et par timer hver dag. I tillegg vanner han blomster og prater med beboerne. Inntekten overstiger ikke 1 G og NAV har hele tiden vært orientert om virksomheten. For en tid tilbake fikk mannen krav om tilbakebetaling av 30 % av trygden for flere måneder og vedtak om nedsatt ytelse fra 100 til 70 %. Mannen helsetilstand har ikke endret seg og det foreligger ikke noen legeattest eller medisinsk faglig vurdering som underbygger en slik endring. Allikevel mottar han nå redusert ytelse. I mellomtiden, etter at statsrådens svar av 26. august i fjor ble kjent, har han fått beskjed om at kravet om tilbakebetaling av 30 % av trygden fra før vedtaket om redusert ytelse er frafalt. Jeg tar ikke stilling til mannens arbeidsevne, men synes det er uakseptabelt at NAV i Spania, uten videre, bestemmer seg for å redusere en tilstått ytelse uten at det foreligger noen endring i situasjonen som har gitt ham rett til full uførepensjon.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg viser til skriftlig spørsmål av 19. august 2010 og til mitt tidligere svar av 24. august 2010.

Det er et vilkår for rett til uførepensjon at inntektsevnen/arbeidsevnen er varig nedsatt med minst halvparten, jf. folketrygdloven § 12-7. Selv om det forutsetningsvis skal være en langvarig situasjon, kan det senere skje endringer som får innvirkning på medlemmets inntektsevne/arbeidsevne.

Folketrygdloven § 12-12 fastslår at dersom det skjer en vesentlig endring i forhold som har betydning for inntektsevnen/arbeidsevnen til en person som mottar uførepensjon, skal uføregraden revurderes.

Kravet om vesentlig endring gjelder alle de forhold som var av betydning da uførepensjonen ble innvilget, for eksempel medisinske forhold og inntektsmuligheter. Dersom man kommer til at medlemmets inntektsmuligheter /inntektsevne er blitt vesentlig bedre enn de var da ytelsen ble innvilget, kan saken tas opp til revurdering og ytelsen kan settes ned eller falle bort. Dette kan for eksempel være tilfelle hvis helsetilstanden er forbedret slik at vedkommende har økt sin arbeidsinnsats. Endringer i medisinske forhold kan være vanskelige å fange opp, med mindre Arbeids- og velferdsetaten mottar konkrete opplysninger som gjør at saken tas opp til revurdering/kontroll. Dersom etaten kommer til at det kan ha skjedd en vesentlig endring, vil det være naturlig å innkalle medlemmet til samtale og innhente nye medisinske opplysninger.

Det er etter de foreliggende opplysninger vanskelig for meg og heller ikke riktig å vurdere om saksbehandlingen ved NAV Servicekontor i Alicante har vært korrekt eller ikke. Vedkommende kan klage på det aktuelle vedtaket til nærmeste overordnede klageinstans. Dersom klagen ikke fører frem, kan vedkommende anke saken inn for Trygderetten.