Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1126 (2010-2011)
Innlevert: 25.03.2011
Sendt: 25.03.2011
Besvart: 04.04.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I svar på skriftlig spørsmål nr. 584 for 2010-2011 gir statsråden inntrykk av at Statkraft kan investere i utenlandsk gasskraft, men selv ikke ønsker det. Da regjeringen i fjor høst endelig avklarte at de ville styrke Statkraft med tilførsel av ny egenkapital gjorde derimot kunnskapsminister og SV-leder Kristin Halvorsen et stort poeng av at regjeringen ville nekte Statkraft ytterligere investeringer i gasskraftverk.
Er det under dagens regjering tenkelig at Statkraft får lov til å øke sin portefølje med nye gasskraftverk?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I november 2010 la regjeringen fram forslag om å tilføre Statkraft 14 mrd. kroner i ny egenkapital. Forslaget ble lagt frem etter en grundig vurdering og dialog med selskapet om strategi og utvikling. Med kapitalutvidelsen kan Statkraft realisere en rekke prosjekter og styrke sin posisjon innenfor fornybar energi. Selskapet vil kunne gjennomføre fremtidsrettede investeringer både innenfor vann- og vindkraft og fjernvarme. Planen for de nye investeringene er i sin helhet knyttet til satsing på miljøvennlig fornybar energi i Norge og internasjonalt. Statkraft kan videreutvikle sin posisjon som Europas største produsent av fornybar energi, men også på kommersiell basis bidra med norsk kompetanse til utnyttelse av fornybare energiressurser i utviklingsområder.

Stortinget bevilget 15. desember i fjor ny egenkapital til Statkraft i tråd med forslaget fra regjeringen.

I forbindelse med sin henvendelse om behov for økt egenkapital skrev styret i Statkraft til departementet blant annet at det ikke la til grunn nye investeringer i gasskraft i perioden fram til 2015, slik jeg gjorde oppmerksom på i mitt svar på Dok. 15:584 (2010-2011). Dette lå til grunn for regjeringens behandling av selskapets forslag til strategi og tilhørende kapitalbehov og for den saken som ble behandlet i Stortinget sist høst.

Den valgte strategien profilerer Statkraft tydelig som en produsent som satser på utvikling av fornybar energiproduksjon. Det er en strategi som regjeringen har gitt sin tilslutning til.

Statkraft er et selskap som skal drives på forretningsmessig grunnlag. Det er styrets ansvar å foreta de forretningsmessige disposisjonene i selskapet. Dersom styret vurderer viktige endringer av forutsetninger i forhold til den planen som ble lagt til grunn for regjeringens og Stortingets behandling, forutsetter jeg at dette blir lagt fram for staten som eier før investeringsplanene eventuelt endres.