Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1134 (2010-2011)
Innlevert: 28.03.2011
Sendt: 29.03.2011
Besvart: 07.04.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil prinsippvedtaket i Helse Nord få konsekvenser for planer om kutt i føde- og akuttilbud i de andre regionene, og på hvilken måte vil helse- og omsorgsministeren følge dette opp nasjonalt?

Begrunnelse

Helse Nord har gjort et prinsippvedtak om å opprettholde det desentraliserte fødetilbudet i Nord-Norge. Begrunnelsen er at det er viktig med en spesialisthelsetjeneste som yter alminnelige tjenester nært der folk bor.
Undertegnede legger til grunn at helse- og omsorgsministeren har politisk kontroll over de prosessene som foregår i helseforetakene knyttet til prinsipielle, overordnede spørsmål om oppbyggingen av spesialisthelsetjenesten, slik som føde- og akuttilbud.
Det vil være inkonsekvent dersom de prinsippene enkelte helseregioner legger til grunn for å gi folk i sin region alminnelige spesialisthelsetjenester, byttes ut med helt andre prinsipper i andre helseregioner.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Regjeringens politiske plattform slår fast at fødselsomsorgen skal styrkes, og at det skal bygges ut differensierte fødetilbud. Videre legges det til grunn at dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes. Dette vil blant annet sikre nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud, selv om slike tilbud ikke gis ved alle sykehus.

Helsedirektoratet har utformet kvalitetskrav til fødselsomsorgen som omfatter organisering, oppgave- og funksjonsfordeling og kompetanse ved de ulike fødeenhetene. Videre omfatter kvalitetskravene kriterier for seleksjon av fødende til ulike typer fødeinstitusjoner med sikkerhet, kvalitet og forsvarlighet som begrunnelse.

Med bakgrunn i politiske føringer og Stortingets behandling av St.meld. nr. 12 (2008-2009) En gledelig begivenhet, har de regionale helseforetakene i høst sendt styrebehandlede regionale planer til Helse- og omsorgsdepartementet. Planene er nå vurdert og vil blant annet utgjøre en del av grunnlaget for ny Nasjonal helse- og omsorgsplan.

Regjeringen har bestemt at de forsterkede fødestuene skal omgjøres til jordmorstyrte fødestuer eller avvikles. Videre må de regionale helseforetakene legge Helsedirektoratets kvalitetskrav til grunn i det videre arbeidet. Problemstillinger knyttet til innføring av Helsedirektoratets kvalitetskrav, rekrutteringssituasjonen for gynekologer og jordmødre samt avstander og kommunikasjoner er ulike i de fire helseregionene. De regionale helseforetakene har derfor ut over dette valgt litt forskjellige løsninger for å ivareta sitt sørge-for-ansvar for fødselsomsorgen. De løsninger som velges må imidlertid være i tråd med regjeringens politikk og Stortingets føringer.