Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1138 (2010-2011)
Innlevert: 28.03.2011
Sendt: 29.03.2011
Besvart: 05.04.2011 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Advokatforeningen ønsker at det skal igangsettes et arbeid med å utforme en advokatlov.
Hva er statsrådens begrunnelse for å ikke igangsette et slikt lovarbeid?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Advokater utgjør et viktig ledd i rettspleien. Advokatene spiller blant annet en viktig rolle for at borgerne skal kunne ivareta sine rettslige interesser. Ved utøvelsen av advokatenes virksomhet må de etterleve regler og normer for yrkesopptreden som aksepteres i samfunnet. Dette er grunnleggende for tilliten til advokatene og deres omdømme. For å oppnå dette er det viktig at vi har et velfungerende regelverk for advokater.

Advokatrollen er i stadig utvikling, og det er viktig at dette reflekteres i regelverket. Etter en revisjon av advokatregelverket i 1991, har advokatvirksomhet hovedsakelig vært regulert i domstolloven kapittel 11 med tilhørende forskrifter. Regelverket har i ettertid vært endret flere ganger. I 1995 ble det gitt nye regler om disiplinær- og tilsynsordninger for advokater. Endringene trådte i kraft 1. januar 1997. Fra samme tidspunkt trådte advokatforskriften i kraft. Advokatforskriften har senere blitt endret flere ganger. Blant annet ble det i 2005 innført nye regler om regnskapsførsel og betrodde midler. Advokatenes virksomhet reguleres også av en rekke lover som ikke gjelder særskilt for advokater, for eksempel hvitvaskingsloven og regnskapsloven.

Advokatenes hverdag er endret siden revisjonen av advokatregelverket i 1991. Tradisjonell tvisteløsning i domstolene utgjør i dag en mindre del av mange advokaters arbeid. Tvisteloven har alternativ tvisteløsning og forlik som uttalte målsettinger, og innfører bl.a. plikt for partene til å undersøke om tvisten kan løses utenrettslig før sak reises. I tillegg kommer at en større andel av oppdragene til mange advokater gjelder rådgivning, og ikke prosedyre.

På bakgrunn av endringene i advokatrollen de siste årene, vil jeg vurdere om det bør igangsettes et arbeid for å utrede spørsmålet om en egen advokatlov. Et slikt arbeid må imidlertid ses i sammenheng med det øvrige arbeidet på justisfeltet. Departementet arbeider nå blant annet med oppfølgingen av stortingsmeldingen om offentlig rettshjelp og med evaluering av tvisteloven, hvor advokatene har en sentral plass. En revisjon av advokatregelverket bør ses i lys av dette arbeidet, og jeg kan derfor på det nåværende tidspunkt ikke si når spørsmålet om en egen advokatlov eventuelt kan prioriteres.