Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1139 (2010-2011)
Innlevert: 28.03.2011
Sendt: 29.03.2011
Besvart: 05.04.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I henhold til Norturas egne forklaringer knyttet til halal-slakting, så skjer slakting av dyr både til det ordinære markedet og halal-markedet etter de samme regler og forskrifter, med unntak av at halal-kjøtt skal velsignes av en muslim som er godkjent til dette formål av Islamsk Råd Norge.
Kan statsråden garantere for at dette er eneste forskjell?

Begrunnelse

Ifølge pressemelding fra Nortura SA, datert 17.09.08, godkjente Islamsk Råd Norge Nortura SA sin halal-slakting. Avtalen som ble inngått om halal slakting omfatter kylling, småfe og storfe, og selges under merkenavnet Alfathi.
Det er vel slik at det er Mattilsynet i Norge som er den rette instans for godkjenning av at avliving og slakting av dyr skjer på en forskriftsmessig og dyrevelferdsmessig måte.
Det er viktig at man ikke blander disse rollene all den tid at det er viktig å ha fokus på dyrevelferd og matsikkerhet.
Det må derfor forventes at det stilles de samme strenge krav for avliving og slakt av kjøtt til halal-markedet som det ordinære markedet.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Avliving av dyr ved avblødning uten forutgående bedøving har vært forbudt i Norge siden vedtakelsen av Lov av 21. Juni 1929 om avliving av husdyr og tamrein. Forbudet er videreført i den nye dyrevelferdsloven fra 2009. Forskrift om dyrevern i slakterier regulerer hvilke type bedøvelsesmetoder som er tillatt til de enkelte dyreslag og hvordan bedøvingen skal utføres. Det er Mattilsynet som fører tilsyn med slakterier, også etter denne forskriften.

Jeg er kjent med at en del religiøse grupper i Norge har inngått avtale med slakterier om at en religiøs leder får være tilstede under slakting, og får fremføre de religiøse ritualer knyttet til slaktingen. Dyrene som slaktes blir imidlertid alltid bedøvet først og de grupper som har inngått avtale med slakterier, aksepterer denne metoden som tilfredsstillende ut fra deres religiøse krav.