Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1140 (2010-2011)
Innlevert: 29.03.2011
Sendt: 29.03.2011
Besvart: 04.04.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Fra hvilket tidspunkt mener finansministeren at det blir praktisk mulighet for aksjeselskapene til å velge bort revisjon?

Begrunnelse

En enstemmig finanskomité gikk 24. februar 2011 inn for å fjerne revisjonsplikt for de små aksjeselskapene. Fra og med regnskapsåret 2011 skal de kunne benytte den nye ordningen.
Med de nye rapporteringspliktene Regjeringen og komitéflertallet innfører med den nye ordningen, er jeg bekymret for om det blir særlig praktisk for selskapene å velge bort revisor fra og med 2011, også fordi det kanskje blir nødvendig å holde ekstraordinære generalforsamlinger. Aksjeselskap som velger bort revisjon må sende melding til Foretaksregisteret før vedtaket får virkning for selskapet. Det skal gis forskrifter om denne innsendingen. Dessuten må det sendes melding om bruk av regnskapsfører. De samme opplysningene om revisjon og regnskapsfører må gis både når årsregnskapet sendes inn til Regnskapsregisteret og når selvangivelsen senders inn. På toppen av dette ser det ut til at også Finanstilsynet må gis melding i visse tilfeller.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Små aksjeselskap som faller under de aktuelle terskelverdier vil kunne velge bort revisjon så snart lovendringene som foreslått i Innst. 235 L (2010-2011), jf. Prop 51 L (2010-2011) settes i kraft. Forutsatt at Stortinget følger innstillingen til Finanskomiteen under Stortingets behandling 5. og 11. april, vil loven kunne sanksjoneres av Kongen i statsråd 15. april. Loven vil da kunne settes i kraft slik at beslutning om fravalg av revisjon for regnskapsåret 2011 kan skje i rimelig tid innen fristen for avholde ordinær generalforsamling, 30. juni 2011. For aksjeselskap som allerede har gjennomført ordinær generalforsamling, vil fravalg av revisjon kunne skje ved beslutning i ekstraordinær generalforsamling.

Jeg tar videre sikte på å fastsette nødvendige forskriftsendringer innen lovens ikrafttredelse, slik at det rettslige rammeverket for selskapenes meldinger til Foretaksregisteret og Regnskapsregisteret er på plass. Når det gjelder innsendelse til Regnskapsregisteret viser jeg til at fristen for å sende inn årsregnskapene for 2011 først vil være 1. august 2012. Det legges videre opp til å foreslå overgangsregler slik at fravalg av revisjon i en overgangsperiode skal kunne få virkning selv om de tekniske løsningene for å registrere slikt fravalg ikke er på plass i Foretaksregisteret innen lovens ikrafttredelse. Finansdepartementet har hatt et godt samarbeid med Foretaksregisteret og Regnskapsregisteret, og jeg har tillitt til at nødvendige tekniske løsninger kommer på plass så raskt det lar seg gjøre.