Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1147 (2010-2011)
Innlevert: 29.03.2011
Sendt: 30.03.2011
Besvart: 07.04.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Hva vil finansministeren gjøre for at norske skatteregler formidles korrekt av norske offentlige instanser som veileder om disse reglene?

Begrunnelse

Skatteregler er ikke lett å holde kontroll på når man flytter over landegrensene. Selv flytting for et pensjonistpar til et så nært land som Sverige byr på problemer. Opplysninger og veiledning fra norske myndigheter gjør ikke tilstanden bedre, noe følgende historie illustrerer:

"I mai 2010 flyttet min kone og jeg fra Fauske kommune i Norge til Skellefteå kommune i Sverige. Siden vi er mennesker som liker at ting går riktig for seg, gjorde vi etter vårt syn grundige undersøkelser før vi tok skrittet og flyttet. Vi er begge siden flere år tilbake uførepensjonister.
Derfor kontaktet vi NAV Internasjonal pr telefon for å få vite hvordan man fikk pensjonen overført til en svensk bank, og spurte da samtidig hvordan det forholdt seg med beskatning. Svaret vi fikk, var at i henhold til nordisk skatteavtale, foretas skattetrekk i det landet som utbetaler pensjonen, selv om man bor i et annet nordisk land. Vi ringte også til Skatteetaten, og fikk samme svar der.
[...]
Dermed meldte vi flytting og dro til Sverige i trygg forvissning om at alt var gjort i henhold til lover og regler.
Og så, nesten et år etter flyttingen, får vi beskjed av det svenske Skatteverket om at pensjonen også er skattepliktig i Sverige! At vi skal betale ca. 30 % skatt minus den skatt som er trukket i Norge. Alt omregnet fra norske til svenske kroner. Siden pensjonister i Sverige beskattes mye hardere enn pensjonister i Norge, medfører det at min kone har fått sin skatt nesten tredoblet, og min skatt er blitt ca. det dobbelte! Når vi henviser til den nordiske avtalen nevnt ovenfor, får vi beskjed om at den avtalen ble endret i 2008.
Så da blir spørsmålet: Er dette riktig? Og i så tilfelle: Hvorfor ble vi feilinformert i tre instanser, og hvorfor er ikke [...] saksbehandlerne i NAV Internasjonal og Skatteetaten oppdatert? Nå, et år etterpå, er det umulig for oss å huske hvem vi snakket med hos NAV og Skatteetaten, altså ingen å konfrontere.
Det fortvilte resultatet er i hvert fall at et norsk pensjonistpar plutselig ser ut til å ha fått en skattegjeld til Sverige på ca 100000 svenske kroner., og et så stort beløp tar man ikke ut av luften."

Dette er langt fra den eneste tilbakemeldingen jeg har fått fra fortvilte pensjonister og andre som har flyttet utenlands. Norske myndigheter kommer med ufullstendige opplysninger og er tydeligvis også ofte vrangvillige når det gjelder forståelse av faktiske forhold.
Jeg skulle tro at kreditmetoden ville redusere skatten en del for siterte histories del. Disse reglene blir imidlertid fort kompliserte når det kommer til blant annet gjeldsforhold.
Jeg ønsker forøvrig opplyst hvilke endringer i den nordiske skatteavtalen som er foretatt i 2008 og som kan tenkes å skape problemer for nevnte ektepar.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Den nordiske skatteavtalen ble undertegnet 23. september 1996 og er senere endret ved to tilleggsprotokoller, undertegnet henholdsvis 6. oktober 1997 og 4. april 2008.

Forut for endringen i 2008 fulgte det i utgangspunktet av avtalen at bare utbetalingsstaten hadde rett til å skattlegge pensjonsinntekter (dvs. eksklusiv rett for kildestaten til å skattlegge). Der kildestaten på grunn av intern lovgivning ikke skattlegger inntekten, eller bare skattlegger deler av inntekten, har imidlertid skattyters hjemstat rett til å skattlegge inntekten. Tatt i betraktning at Norge ikke hadde hjemmel til å ilegge kildeskatt på pensjon før 1. januar 2010, medførte reglene at pensjonsutbetalinger fra Norge til personer bosatt i Sverige den gang bare ble skattlagt i Sverige.

Ved en protokoll, undertegnet 4. april 2008, ble pensjonsbestemmelsen endret slik at begge statene nå kan skattlegge pensjonsinntekter. Endringen medførte imidlertid reelt sett ingen endring i Sveriges rett til å skattlegge pensjonsutbetalinger fra Norge, da Sverige også forut for endringen hadde rett til å skattlegge slike inntekter. Endringene i skatteavtalen har ikke noe med det svenske skattenivået å gjøre. Hvordan Sverige skattlegger pensjonister som er bosatt i Sverige, følger av svenske interne regler. For å lempe dobbeltbeskatningen skal Sverige, som bostedsstat, gi kredit for skatt betalt i Norge.

Når en skattyter flytter eller tar opphold i et annet land, er skattyter selv forpliktet til å gjøre seg kjent med sin skattemessige posisjon i det landet han eller hun flytter til, og må forholde seg til skattemyndighetene der. Skattytere som flytter fra Norge til Sverige må derfor i utgangspunktet selv kontakte svenske skattemyndigheter for å få klargjort sin skattemessige posisjon i Sverige. Ut fra det som opplyses i den aktuelle saken, ser det ut til å ha vært behov for bedre informasjon om endringene og de faktiske forhold vedrørende den nordiske skatteavtalen. Dette også fordi det opplyses om at NAV internasjonal i sitt svar henviste til skatteavtalen.

Selv om skattyter skattemessig anses bosatt i Sverige, vil imidlertid skattyter fortsatt kunne være skattepliktig til Norge for enkelte inntekter eller formue. Dette gjelder blant annet når skattyter mottar pensjonsutbetalinger fra Norge. Norske myndigheter vil kunne gi opplysninger om den skattemessige behandlingen i Norge av norske pensjonsutbetalinger. De vil imidlertid ikke ha kompetanse til å ta stilling til gjennomføringen av beskatningen i tilflytningsstaten. Dette må de kompetente myndigheter i denne staten redegjøre for.