Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1151 (2010-2011)
Innlevert: 30.03.2011
Sendt: 31.03.2011
Besvart: 06.04.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): En av de viktigste årsakene til det store frafallet i videregående skole er mangel på læreplasser etter endt skolegang. Til tross for at det i departementet og de underliggende etater er til dels mange ansatte i stillingskategorier med yrkesfaglig bakgrunn, tas det i staten inn færre lærlinger enn i privat sektor.
Hva vil statsråden foreta seg for at Fiskeri- og kystdepartementet med underliggende etater i større grad bidrar til å øke antallet lærlingplasser enn tilfellet er i dag?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Arbeidet for flere læreplasser og økt gjennomføring i videregående opplæring er høyt prioritert. Fullført videregående opplæring er den plattformen flest mulig bør ha for å være rustet for deltakelse i arbeidslivet. Gode fagarbeidere er forutsetningen for et bærekraftig og velfungerende samfunns- og næringsliv. En viktig jobb for regjeringen er derfor å sørge for både høy kvalitet på opplæringen og at mange nok velger en fagopplæring. Det vil være et stort behov for faglært arbeidskraft i tiden fremover, både i privat og offentlig sektor.

Det er viktig at statsforvaltningen tar sin del av ansvaret for flere læreplasser. I 2010 gjennomførte KD og FAD en kartlegging av potensialet for flere lærlinger i alle virksomheter i statsforvaltningen. Kartleggingen viser, med noen forbehold, at det er et potensial for flere lærlinger: Omtrent halvparten av de statlige virksomhetene meldte om et potensial for økning.

For å ansvarliggjøre virksomhetene i statsforvaltningen besluttet regjeringen for 2011 å ta inn en fellesføring i virksomhetenes tildelingsbrev med mål om økning av antallet lærlinger. Antallet lærlinger, fordelt på lærefag, skal fremgå i årsrapportene. På bakgrunn av kartleggingen som ble gjennomført og virksomhetenes oppfølging av fellesføringen inneværende år, vil utviklingen følges opp i styringsdialogen mellom det enkelte departement og de underliggende virksomheter. Vi har som mål at dette skal gi en økning i antallet lærlinger i statsforvaltningen.

Fiskeri- og kystdepartementet har læreplasser i alle våre underliggende etater og en tilbakemelding i 2010 viste at det i løpet av det kommende året planlegges å øke antall læreplasser i de samme institusjonene i forhold til dagens tall. Dette er gode tilbakemeldinger i og med at mange av arbeidsoppgavene i våre etater krever mastergrad eller tilsvarende utdannelse.

I Fiskeri- og kystdepartementet har vi svært få stillinger som ikke krever mastergrad eller tilsvarende utdannelse. Det meste av fellestjenester som IT og lønnsutbetalinger utføres i dag av Departementenes Servicesenter, noe som har ført til at det er svært få egnede stillinger for lærlinger i departementet. Vi har tidligere hatt lærlinger innen kontorfaget, og vi vil vurdere dette igjen ved kapasitet og behov.