Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1171 (2010-2011)
Innlevert: 04.04.2011
Sendt: 05.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): En pasient blir påført nye diagnoser av det offentlige helsevesen etter en ryggoperasjon, der fysioterapi er viktig i etterbehandlingen, men bare i 6 mnd. Operasjonen var mislykket samt at han ble påført nye diagnoser noe som gjorde at pasienten ikke fikk benytte seg skikkelig av de 6 mnd. han har rett på fysioterapeut.
Mener statsråden at dette er rettferdig, og vil statsråden se på regelverket når det gjelder rett til fysioterapi ved slike situasjoner?

Begrunnelse

En pasient blir operert for en rygglidelse under operasjonen blir han uheldig påført to prolapser i nakkeregionen. Dette fører til flere andre diagnoser som igjen gjør at han trenger videre utredninger og behandling av disse. Samtidig blir han satt opp på ny ryggoperasjon da den første var mislykket. Etter denne operasjonen fik han fysioterapi i inntil 6 mnd. Det er klart at etter disse hendelsene så ble ikke fysioterapien brukt godt nok i de 6 månedene. Men behovet var vel blitt enda viktigere. For at han da skulle ha fysioterapi måtte han betale selv. Dette føltes veldig feil da det var sykehuset som hadde påført han ekstrabelastning i ettertid med flere andre diagnoser samt at den opprinnelige første operasjonen var mislykket. Til opplysning er det sendt flere legeuttalelser til fysioterapeut og Nav. Pasienten mener at denne økonomiske byrden som han må ta selv er svært urettferdig da det er det offentlige som har satt ham i denne situasjonen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Generelt vil jeg si at skjermingsordningen for fysioterapi er svært god. I forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi, den såkalte diagnoselisten, fremkommer en rekke diagnoser som gir pasienter refusjon av behandlingsutgifter fullt ut. I tillegg får personer som har gjennomgått operative inngrep i bevegelsesapparatet rett til full dekning av utgifter til behandling i inntil 6 måneder, forutsatt at pasienten behandles hos fysioterapeut i den kommunale helsetjenesten. Enkelte pasienter trenger behandling utover 6 måneder. Disse vil i tillegg være skjermet av egenandelstak II, som innebærer at når egenandelene overstiger 2 560 kroner, dekkes overskytende kostnader av folketrygden fullt ut innenfor samme kalenderår. Det vil si etter ca. 15 behandlinger.

Jeg vil gjøre oppmerksom på at pasienter som mener at de er blitt påført en pasientskade, kan fremme krav om erstatning mot Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Dersom pasienten blir påført skade eller alvorlige komplikasjoner, skal pasienten informeres om dette, samt gjøres kjent med adgangen til å søke erstatning hos NPE. Dette følger av pasientrettighetsloven § 3-2. Ut over dette ønsker jeg ikke å gå inn i denne enkeltsaken.