Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1185 (2010-2011)
Innlevert: 05.04.2011
Sendt: 06.04.2011
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Besvart: 18.04.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Hva er status på oppfølgingen av Golf-veteranene, og i hvilket omfang er det gjort tiltak for å imøtekomme de utfordringer de skadde veteranene har?

Begrunnelse

Golf-veteranene har i mange år ventet på oppfølging og erstatning fra staten. Forsvaret er naturlig kontaktpunkt for disse veteranene, men det er helsevesenet som har hovedansvaret for oppfølgingen og ivaretakelsen av disse veteranene.
Det kommer stadige henvendelser fra veteraner som etterlyser oppfølging og erstatning for sine lidelser etter tjeneste Forsvaret. Det er nå på tide at det kommer en klargjøring av de tiltak som er iverksatt for å imøtekomme disse veteranenes behov. Videre må omfanget av de rammede fremlegges, slik at oppfølgingsbehovet klart fremkommer. Det er og ønskelig med en klargjøring av hvor langt man har kommet i å gjennomgå disse sakene.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet er oversendt forsvarsministeren som rette adressat. Det vises også til Forsvarsdepartementets foreløpige svar av 12. april 2011.

Gulfveteraners helseproblem er en komplisert og viktig sak, både for dem det gjelder og for mange av landene som sendte personell til Gulfkrigen i 1990-1991. For å finne løsninger som ivaretar veteranenes behov er det derfor de siste tiårene forsket mye på gulfveteraners helseproblem, spesielt i USA og Storbritannia.

Å følge opp norske veteraner har vært og er også en høyt prioritert sak for meg og for Forsvaret. For å bidra til helseoppfølgingen av gulfveteranene, tilskrev derfor Forsvaret hver enkelt veteran i 2008 med tilbud om medisinsk oppfølging i regi av Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk i Forsvarets sanitet. Noen av gulfveteranene tok imot dette tilbudet. Veteraner som i ettertid tar kontakt med Forsvaret vil også bli gitt medisinsk oppfølging. Jeg vil i tillegg nevne at Forsvarets veteranadministrasjon alltid er tilgjengelig som veteranenes kontaktpunkt til Forsvaret.

Forsvaret fikk videre i 2009 i oppdrag å etablere en uavhengig arbeidsgruppe som blant annet skulle gjennomgå og sammenfatte internasjonale forskningsresultater på området. En delrapport fra arbeidsgruppen ble nylig overlevert Forsvaret.

Konklusjonene fra arbeidsgruppen så langt er at det er funnet tilstrekkelige indikasjoner på at det finnes en sammenheng mellom tjeneste i Gulfkrigen, og forekomsten av vedvarende helseplager. Forskningsfeltet er imidlertid komplekst, og arbeidsgruppen understreker at det gjenstår omfattende grunnforskning før konsekvensene av ulike typer påkjenninger på hjernen er kartlagt.

Arbeidsgruppen har også gjennomført en spørreundersøkelse blant de norske gulfveteranene. Resultatene og analysene fra denne undersøkelsen er ventet senere i år. Når disse foreligger, vil arbeidsgruppen gi en sluttuttalelse med videre anbefalinger om tiltak med fokus på gulfveteranenes situasjon. Dette vil bli fulgt opp av Forsvaret i nært samarbeid med helsemyndighetene.