Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1187 (2010-2011)
Innlevert: 05.04.2011
Sendt: 06.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Vil statsråden, i forbindelse med fremtidig tildeling av oppdrettskonsesjoner eller ved økning av maksimalt tillatt biomasse (MTB), arbeide for at inntektene ved tildeling av disse tilfaller den respektive vertskommune hvor anlegget etableres eller utvides i, forutsatt at dagens gebyrordning for tildeling opprettholdes?

BegrunnelseLisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Regjeringa la i statsbudsjettet for 2009 fram forslag om å gi kommunene mulighet til å skrive ut eiendomsdomsskatt på flytende oppdrettsanlegg i sjø. Flere kommuner har benyttet denne muligheten. I 2009 ble det lyst ut 65 nye tillatelser til havbruk med laks, ørret og regnbueørret. Vederlaget var i Finnmark satt til 3 mill. kroner og i resten av landet 8 mill. kroner. I forbindelse med tildelingen av nye tillatelser ble det bevilget 3 mill. kroner per tillatelser til aktuelle fylkeskommuner. Midlene ble bevilget som frie midler.

I forbindelse med kapasitetsveksten som var planlagt for 2010, ble det fra regjeringens side ikke foreslått å bevilge midler verken til kommunene eller fylkeskommunene. Videre er det besluttet at det ikke vil bli tildelt nye tillatelser eller økt kapasitet i 2011, men at spørsmålet vil bli vurdert på nytt i 2012. På nåværende tidspunkt foreligger det ingen planer for en ny tildelingsrunde, og heller ikke for hvordan midler fra et vederlag evt. skal fordeles.

Uavhengig av hvordan midler fra en fremtidig tildelingsrunde evt. fordeles, vil jeg understreke kommunenes viktige rolle i kystsonen. Akvakulturloven slår fast at det ikke kan tildeles tillatelser til oppdrett i strid med kommunale arealplaner eller vernetiltak som er vedtatt. Det er derfor uansett viktig at næringa selv gjør sitt for at det blir attraktivt for kommunene å legge til rette for havbruk.