Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1198 (2010-2011)
Innlevert: 06.04.2011
Sendt: 07.04.2011
Besvart: 27.04.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Vil statsråden sørge for en gjennomgang av avtalene som foreligger mellom Statens vegvesen og fylkeskommunen for å undersøke om alle elementer er med, som er nødvendige for å sikre en videre reserverordning og stabil drift i ferjesambandet til Kvitsøy etter overgangen fra statlig til fylkeskommunalt ansvar?

Begrunnelse

I Dok. nr. 15:130 (2009-2010) stilte undertegnede spørsmål til samferdselsministeren om hvordan hun ville sikre at reserveordningen på ferjesambandet ble videreført på nivå med daværende ordning også etter fylkeskommunal ansvarsovertakelse 1. januar 2010. Statsråden lovet i sitt svar at en reserveordning skulle vedvare, men at den nye løsningen ville være noe dårligere enn den gamle. Statsråden pekte imidlertid på at dette ville gi den totalt sett beste utnyttelsen av ferjeparken i området.
Lørdag 26. februar 2011 meldte Haugesund Avis at en permanent reserveordning etter all sannsynlighet ikke vil videreføres på sambandet. Tide Sjø og Rogaland og Hordaland fylkeskommuner var da i forhandlinger om rammetilskudd for ferjesambandene i distriktet.
I Dokument nr. 15:986 (2010-2011) stilte undertegnede spørsmål om hvordan statsråden ville oppfylle sitt løfte om å sikre en videre reserverordning og stabil drift i dette ferjesambandet etter overgangen fra statlig til fylkeskommunalt ansvar. Statsråden viste i sitt svar til at reserveferjeløsningen for 2011 er fylkeskommunens ansvar, og at det har kommet til enighet mellom fylkeskommune og selskap om den valgte løsningen. Statsråden uttrykte imidlertid forståelse for at denne løsningen kan oppfattes som lite tilfredsstillende for publikum, og hun viste til at MF Rennesøy var satt inn i sambandet ved behov i februar.
I mars har Kvitsøy vært uten bilferjeforbindelse flere dager, og det har skapt store problemer for mange. Bøndene har tømt ut melk, noen manglet fôr til dyrene sine, kjøpmannen gikk tom for varer og folk kom seg ikke på jobb. MF Rennesøy var til reparasjon på grunn av tekniske problemer. Ferja Rennesøy er en reserveferje for hovedferja Fjordveien som også var på verksted. Tide Sjø hadde ingen disponibel reserveløsning i dette farvannsområdet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Ferjesambandet Mekjarvik – Kvitsøy – Skudeneshavn er fylkesferjesamband etter at forvaltningsreformen ble satt i verk 1. januar 2010.

Det er således Rogaland fylkeskommune som er myndighet og har tilskuddsansvar for det aktuelle sambandet, og det er opp til fylkeskommunen å bestemme ferjetilbudet og velge reserveferjeløsning for fylkesferjesambandene.

Statens vegvesen Region vest har, som del av sams vegadministrasjon, bistått Rogaland fylkeskommune i budsjettarbeid og forhandlinger om rammetilskudd mellom Rogaland fylkeskommune og ferjeselskapet Tide Sjø både for 2010 og 2011. I dette arbeidet ligger også forslag til disponering av ferjemateriell og reserveferjeløsninger for de to fylkesferjesambandene i Rogaland der drift i samband med inngått anbudskontrakt ikke er startet opp ennå.

For 2011 foreslo Tide Sjø ulike måter å disponere M/F Rennesøy slik at den også kunne benyttes som reserveferje for sambandet Mekjarvik – Kvitsøy – Skudeneshavn. Selskapets prisforlangende var imidlertid så høyt at Rogaland fylkeskommune ved oppstart av forhandlingene gjorde det klart at de løsninger som var skissert ikke var aktuelle ut fra ferjeselskapets økonomiske krav.

For driftsåret 2011 inngår M/F Rennesøy ikke i ordinær drift av noen samband i Hordaland eller Rogaland. Den er en såkalt fristilt ferje etter oppstart av anbud, og selskapet som eier av fartøyet står derfor fritt til å selge den eller leie den bort. Jeg viser til svar av 11.3 2011 på spørsmål 986 til skriftlig besvarelse.

Reserveferjeløsning som Rogaland fylkeskommune valgte i forhandlingene for 2011, bygger på en kombinasjon av en liten ferje - M/F Austrheim - som skal trafikkere strekningen Mekjarvik – Kvitsøy og en hurtigbåt som trafikkerer Mekjarvik – Kvitsøy – Skudeneshavn med passasjerer. Trafikanter til/fra Skudeneshavn som må benytte bil, er da forutsatt å reise via ferjesambandet E 39 Mortavika – Arsvågen.

Jeg er ellers gjort kjent med at M/F Fjordveien hadde et uforutsett havari 10.2.2011. Fra 11. februar ble reserveferjeløsning som skissert over satt i verk etter avtale mellom Rogaland fylkeskommune og Tide Sjø. Det skulle imidlertid vise seg at driftsavbruddet ble vesentlig lengre enn først forutsatt, og etter møte mellom Rogaland fylkeskommune og Tide Sjø er M/F Rennesøy senere satt inn i sambandet som en midlertidig løsning frem til M/F Fjordveien er klargjort etter havariet.

Imidlertid fikk også M/F Rennesøy driftsproblemer og måtte tas ut av drift fredag 25.3.2011. Da dette driftsavbruddet inntraff, var årlig verkstedsopphold for mange ferjer i gang, og ferja som opprinnelig var tenkt som reserveferje for Kvitsøy, var da på verksted. Det samme var andre ferjer med sertifikat for å trafikkere mellom Mekjarvik og Kvitsøy. Som straksløsing satte ferjeselskapet inn hurtigbåt, og mandagen etter ble det satt inn en ferje som bare kunne transportere gods for å avhjelpe de mest akutte behov for godstransport til/fra Kvitsøy. Samtidig satte selskapet i gang prosess for å få Sjøfartsdirektoratets godkjenning av et midlertidig sertifikat på M/F Bjørnefjord, slik at dette fartøyet kunne trafikkere Mekjarvik – Kvitsøy frem til M/F Rennesøy var tilbake etter driftsavbruddet 29.3.2011.

Rogaland fylkeskommune har også bedt ferjeselskapet om å gjennomføre deler av høstens planlagte verkstedsopphold på M/F Fjordveien nå i vår for at trafikantene skal få minst mulig driftsavbrudd på grunn av årlig verkstedsopphold kommende høst.

I anbudskontrakter er kravet til reserveferjeløsning spesifisert, og det er da ferjeselskapet sitt ansvar å oppfylle krav som inngår i den enkelte kontrakt. Anbudskontrakt trer i kraft for strekningen Mekjarvik-Kvitsøy når T-forbindelsen etter planen åpner i 2013. Før den tid føres det forhandlinger år for år om ferjesambandet Mekjarvik-Kvitsøy-Skudeneshavn. La meg ellers nevne at det i 2009 ble opprettet en arbeidsgruppe mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene for å drøfte og finne fram til løsninger for effektiv overføring av ansvaret for kontrakter knyttet til den forestående overføring av ansvar for ferjekontrakter.