Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1212 (2010-2011)
Innlevert: 07.04.2011
Sendt: 08.04.2011
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 15.04.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Fra norsk industri, herunder Norske Skog og Yara, er det uttrykt bekymring for at konkurranseforholdene endrer seg i norsk disfavør når el- sertifikatavtalen mellom Norge og Sverige iverksettes neste år. En ulik praktisering av avtaleverket kan dermed svekke norsk industris konkurranseevne.
Hva vil statsråden foreta seg for å hindre at norsk industri som følge av el-sertifikatavtalen, svekker sin konkurransekraft i forhold til sine svenske konkurrenter?

Begrunnelse

I flere sammenhenger har norsk industri blitt pålagt større kostnadsmessige byrder enn sine europeiske konkurrenter. Ifm. med innføringen av Grønne Sertifikater og avtalen med Sverige som trer i kraft neste år, har det neppe fra noe hold i Stortinget vært meningen at norsk industri skulle få større økonomiske belastninger enn sine konkurrenter i Sverige. I følge uttalelser fra flere hold i norsk industri, planlegger Regjeringen å pålegge norsk industri tyngre økonomiske byrder enn hva tilfellet er i Sverige. Det refereres også til at kraftkrevende industri i Norge bl.a. med henvising til det norske el.avgiftsystemet, får svekket sin konkurransekraft ift. Sverige.
Formålet med å få på plass et grønt sertifikatsystem i Norge er først og fremst å stimulere til økt satsing og produksjon av fornybar energi. En slik satsing bør for fremtiden kunne styrke norsk industris konkurranseevne. Ikke svekke mulighetene, slik det bl.a. hevdes nå fra industrihold i Norge.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: I høringsnotatet om lov om elsertifikater ble det lagt til grunn et forbruk som i all hovedsak vil skjerme kraftintensiv industri for økte kostnader som følge av det felles markedet med Sverige. Blant annet Norske Skog og Yara har sendt inn høringsuttalelse til lovforslaget hvor de har kommentert dette valget av beregningsrelevant forbruk.

Innspillene gjennomgås og behandles sammen med de øvrige høringsuttalelsene i arbeidet med lovutkastet fram til foreleggelse for Stortinget.