Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1213 (2010-2011)
Innlevert: 07.04.2011
Sendt: 08.04.2011
Besvart: 15.04.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): 5460 undervisningstimer ble i løp av to uker gitt av ukvalifisert vikarer i grunnskolen av Østfold. Dette viser undersøkelse utført av Utdanningsforbundet i Østfold. Det tilsvarer 59 % av undervisningstimene der den vanlige læreren ikke gir undervisning. Elever mistet undervisningen eller fikk et redusert undervisningstilbud. Også elever med vedtak om spesialundervisning ble rammet.
Hva vil regjeringen gjøre for at vikartimene blir gitt av kvalifiserte vikarer?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Utdanningsforbundet i Østfold har tatt initiativ til å vurdere nærmere bruken av vikarer i grunnskolen i Østfold. På direkte henvendelse, svarer Utdanningsforbundet i Østfold at undersøkelsen ikke er offentliggjort. Undersøkelsen er gjort av forbundets egne medlemmer og tillitsvalgte og er ment å være bakgrunnsmateriale for en dialog mellom fagorganisasjonen og kommunene med det formål å få til en bedre situasjon i østfoldkommunene når det gjelder bruk av vikarer, slik at elevenes rettigheter bedre kan ivaretas. Dette ser jeg på som positivt. Jeg har fått tilgang på grunnlagsdataene fra undersøkelsen, men finner det ikke riktig å kommentere tallene, siden undersøkelsen ikke er offentliggjort. Jeg tar likevel undersøkelsen på alvor, da tendensen i tallene er klar: det synes ikke å være god nok kvalitet på undervisningen i grunnskolen i Østfold i timer der det benyttes vikar, selv om spredningen på fravær/bruk av vikar er stor på ulike skoler og i ulike kommuner i fylket.

Det er kommunen som skoleeier som har plikt til å sørge for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp (opplæringsloven § 13-1) og å ha riktig og nødvendig kompetanse i virksomheten (opplæringsloven § 10-8). Det er altså kommunen som har ansvar for å tilsette tilstrekkelig personale for å dekke det undervisningsbehov som oppstår i virksomheten for at opplæringen skal kunne gjennomføres i henhold til læreplanene på en forsvarlig måte. Dette forutsetter også et system for en forsvarlig vikardekning ved ulike typer fravær.

Når det er sagt, er det ikke slik at det er tilgjengelig tilstrekkelig faglærte vikarer i alle kommuner, og det må da være opp til skoleeier å vurdere hvordan fraværet skal dekkes, enten ved omorganisering av team og allerede tilsatte lærere eller eventuelt ved tilsetting/bruk av vikarer utenfra. Skoleeier må vurdere om vikarer utenfra innehar tilstrekkelig kompetanse til at undervisningen kan bli gitt på en forsvarlig måte. Spørsmålet om forsvarlig vikardekning ved den enkelte skole og i den enkelte kommune har sammenheng med rekruttering til læreryrket og tilgangen på faglærte vikarer.

Gjennom GNIST-partnerskap for en helhetlig lærersatsning (departementet og partene i arbeidslivet) har det vært jobbet systematisk de siste 2-3 årene bl.a. for å bedre rekrutteringen til læreryrket. Dette, sammen med at vi har fått en ny og bedre tilpasset grunnskolelærerutdanning, skal gi oss økt rekruttering til læreryrket. Dette vil på sikt også bidra til at det blir lettere å fylle vikartimer med kvalifisert lærerpersonale.

Grunnskolelærerutdanningen har hatt en solid økning i opptakstall. I 2010 var det 19 prosent flere kvalifiserte studenter som ble tatt opp ved en grunnskolelærerutdanning, sammenlignet med 2009. I perioden 2008-2010 har opptakstallene for allmennlærerutdanningen/grunnskolelærerutdanningen økt med 39 prosent.

Søkningen til 5-årig integrert lærerutdanning og faglærerutdanningen har hatt en svak positiv utvikling 2009-2010. 5-årig integrert lærerutdanning økte med 5 prosent og faglærerutdanningen økte med 12 prosent. I perioden 2008-2010 har opptakstallene for 5-årig integrert lærerutdanning og faglærerutdanningen økt med hhv. 21 og 42 prosent. Følgelig skjedde det meste av veksten for disse utdanningene i 2008-2009 (her er imidlertid tallene små, og små endringer gir store prosentendringer).

PPU har hatt en solid utvikling i begge periodene – 25 prosent økning 2008-2010. Siden PPU er jevnstor med grunnskolelærerutdanningen er denne veksten meget viktig for å sikre tilstrekkelig absolutt vekst i rekrutteringen til lærerutdanningene.

Opptakstall lærerutdanningene (per 13.12.2010)2008

2009 2010 Endring (%) 2008-2009

Endring (%) 2009-2010

Endring (%) 2008-2010

Allmennlærer/ GLU 2007 2339 2782 17 19 39

5-årig integrert 590 677 714 15 05 21

Faglærer 372 470 528 26 12 42

PPU 2126 2345 2667 10 14 25

Totalt 5095 5831 6691 14 14 31

Kilde: DBH

Søkertallene til lærerutdanningene for 2011 er enda ikke klare, da søknadsfristen for opptak til studiet går ut først i disse dager. Jeg vil bidra til at GNIST-partnerskapet fortsetter sitt arbeid med henblikk på å bedre rekrutteringen av stadig bedre kvalifiserte lærere til skolen.

Jeg vil be fylkesmannen se nærmere på situasjonen i Østfold når det gjelder forsvarlig bruk av vikarer i grunnskolen i fylket. Fylkesmannen vil ta opp dette i nettverket for skolefaglig ansvarlige i kommunene og i det regionale GNIST-samarbeidet. Fylkesmannen vil videre sikre at rådmennene blir varslet.